หลักสูตรปกติ

กำหนดการรับสมัคร / ประกาศผล

ปีการศึกษา 2564

ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการสาขาวิชาอื่น ๆ
1รับสมัคร Online – สาขาวิชาอื่น ๆ (ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 20 มิ.ย. 64 ถึงเวลา 23.59 น.)
– สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (บัดนี้ – 9 ก.ค. 64)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (บัดนี้ – 12 ก.ค. 64)
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร– สาขาวิชาอื่น ๆ (ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 20 มิ.ย. 64 ถึงเวลา 23.59 น.)
– สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (บัดนี้ – 9 ก.ค. 64)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (บัดนี้ – 12 ก.ค. 64)
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก – สาขาวิชาอื่น ๆ 6 ก.ค. 64
– สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 12 ก.ค. 64
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 19 ก.ค. 64
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาโปรดตรวจสอบกำหนดการของแต่ละสาขาวิชา
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา30 ก.ค. 64
6ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 5 5 ส.ค. 64
7กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์1 – 10 ส.ค. 64
8ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์11 ส.ค. 64
9ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 6 18 ส.ค. 64
10ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 7 24 ส.ค. 64

จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ปีการศึกษา 2563

ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการสาขาวิชาอื่น ๆ
1รับสมัคร Online15 ธ.ค. 63 – 24 ม.ค. 64
ถึงเวลา 16.30 น.
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร15 ธ.ค. 63 – 24 ม.ค. 64
ถึงเวลา 23.59 น.
หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 26 ม.ค. 64
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก 9 ก.พ. 64
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา15 – 16 ก.พ. 64
โปรดตรวจสอบกำหนดการ
ของแต่ละสาขาวิชา
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา5 มี.ค. 64
6ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 2 9 มี.ค. 64
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการสาขาวิชาอื่น ๆกำหนดการสาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล
1รับสมัคร Online25 ส.ค. – 4 ต.ค. 63
ถึงเวลา 16.30 น.
บัดนี้ – 25 ต.ค. 63
ถึงเวลา 16.30 น.
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร26 ส.ค. – 4 ต.ค. 63
ถึงเวลา 23.59 น.
หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 6 ต.ค. 63
บัดนี้ – 25 ต.ค. 63
ถึงเวลา 23.59 น.
หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 26 ต.ค. 63
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก16 ต.ค. 6330 ต.ค. 63
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา20 – 21 ต.ค. 63
โปรดตรวจสอบกำหนดการ
ของแต่ละสาขาวิชา
6 พ.ย. 63
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2 พ.ย. 6313 พ.ย. 63
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 15 เม.ย. – 3 มิ.ย. 63
ถึงเวลา 16.30 น.
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร

หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 5 มิ.ย. 63 ถึงเวลา 16.00 น.
22 เม.ย. – 3 มิ.ย. 63
ถึงเวลา 23.59 น.
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก12 มิ.ย. 63
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาโปรดตรวจสอบกำหนดการ
ของแต่ละสาขาวิชา
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา2 ก.ค. 63
6ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ครั้งที่ 2)10 ก.ค. 63
7ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ครั้งที่ 3)26 ก.ค. 63
8กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่30 ก.ค. 63
9ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ครั้งที่ 4)10 ส.ค. 63
10ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ครั้งที่ 5)12 ส.ค. 63