การรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2567

เพื่อให้ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดการสมัครเข้าศึกษา และสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
แนะนำให้ผู้สมัครใช้งานเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา หากไม่มีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษมาแสดง
เมื่อแรกเข้าศึกษา หรือคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์รับเข้าศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 รายวิชา ตามที่สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
กำหนด ภายใน 3 ภาคการศึกษา หรือขณะที่กำลังศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ
สามารถยื่นคะแนนที่สูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์รับเข้าได้ทุกภาคการศึกษา เพื่อขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่เหลือ

ยกเว้น ระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของสำนักวิศวกรรมศาสตร์
ไม่ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

กรณีชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT)

มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระเงินค่าสมัคร หรือค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคุณอรุณี ชิตสุข ส่วนการเงินและบัญชี โทร. 044-224910

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาแบบฟอร์มต่าง ๆการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล
 1. อ่านประกาศรับสมัคร 
  1.1 ประกาศรับสมัคร
  1.2 รายละเอียดการสมัคร ตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
           – ปริญญาโท
           – ปริญญาเอก
 2. บันทึกข้อมูลการสมัคร Online  (ระหว่างวันที่ 3 เม.ย. – 26 พ.ค. 67)
 3. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร (ระหว่างวันที่ 3 เม.ย. – 26 พ.ค. 67)

  นำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร ยกเว้น Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) และไม่รับชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน

  ***หากไม่สามารถ Download ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร เนื่องจากโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) => [อ่านวิธีแก้ไข]

 4. พิมพ์ใบสมัคร
 5. ตรวจสอบรหัสผู้สมัคร (โปรดตรวจสอบรหัสผู้สมัครก่อนดำเนินการขั้นตอนที่ 6 และ 7)
 6. Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ระหว่างวันที่ 3 เม.ย. – 26 พ.ค. 67)
 7. ตรวจสอบการ Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
  หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไฟล์เอกสารไม่ถูกต้อง หรือต้องการให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม จะแจ้งข้อความไว้ในหน้าเว็บ Upload ไฟล์เอกสาร โดยผู้สมัคร ต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 พ.ค. 67
 8. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)
 9. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 3 เม.ย. - 26 พ.ค. 67
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร3 เม.ย. - 26 พ.ค. 67
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก10 มิ.ย. 67
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกตามกำหนดการที่สาขาวิชากำหนด
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา26 มิ.ย. 67
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์1 - 5 ก.ค. 67

ติดต่อสอบถาม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020