หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง

รับสมัคร/ประกาศผล
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Onlineขยายเวลาการรับสมัคร
บัดนี้ - 30 มิ.ย. 63
ถึงเวลา 16.30 น.
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร

หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 2 ก.ค. 63 ถึงเวลา 16.00 น.
บัดนี้ - 30 มิ.ย. 63
ถึงเวลา 23.59 น.
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก 7 ก.ค. 63
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา12 ก.ค. 63
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 ก.ค. 63
6รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่บัดนี้ - 31 ก.ค. 63
7กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่30 ก.ค. 63

ภาคการศึกษาที่ 2/2563

–ยังไม่อยู่ในช่วงรับสมัคร–

โปรดติดตามกำหนดการรับสมัครอีกครั้งในภายหลัง


ภาคการศึกษาที่ 2/2562