ประกาศรายชื่อผู้ทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 และตารางกิจกรรมรายงานตัวและทำสัญญา

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ศึกษารายละเอียด กำหนดการ และขั้นตอนต่าง ๆ จากประกาศ
 2. รายงานตัวและทำสัญญาเป็นนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ พร้อมขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา ในวันอังคารที่ 2 ก.ค. 62  ณ ห้องสุรนารี  ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 3. อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
 4. ขั้นตอนที่นักศึกษาใหม่ต้องดำเนินการ และกิจกรรมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
  โทร. 044-223-582 โทรสาร  044-223-580
 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010