รอบที่ 6

ข้อมูลการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 6
  • เริ่มรับสมัคร วันที่  2 – 3 กรกฎาคม 2562
รับสมัคร/ประกาศผล
1. สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online2 - 3 ก.ค. 62
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 4 ก.ค. 62
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์5 ก.ค. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว5 ก.ค. 62
5ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา6 ก.ค. 62
6กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดตรวจสอบกำหนดการรายงานตัวของแต่ละสาขาวิชา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010