การ Download SUT Mobile Application กับงานทะเบียนและประเมินผล (สำหรับนักศึกษาและผู้ปกครอง)

ข้อมูลข่าวสารที่จะได้รับ เมื่อใช้งาน Application
  • ข่าวประกาศต่าง ๆ ในระบบทะเบียนและประเมินผล
  • ประกาศจากอาจารย์ถึงนักศึกษาเป็นรายบุคคล
  • ตารางเรียน/ห้องเรียน
  • ตารางสอบ/ห้องสอบ/ผังห้องสอบ
  • ผลการลงทะเบียน และผลการเรียน (เกรด)
  • ข้อความแจ้งเตือนต่างๆ
    เช่น ตารางเรียนวันนี้ ตารางสอบวันนี้ แจ้งเตือนเมื่อเกรดออก แจ้งเตือนเมื่อมียอดค่าใช้จ่าย/ชำระค่าใช้จ่าย ฯลฯ