รอบ 3 : Admission 1 ปี 2563

ข้อมูลการรับนักศึกษาระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563
รอบที่ 3 : Admission 1
ประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สมัครผ่าน ทปอ.)
ลำดับที่ สำนักวิชา
1สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
- หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
3สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
4สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (สมัครผ่าน มทส.)
5หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
6สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ (สมัครผ่าน กสพท.) => [เว็บไซต์ กสพท.]
[==Download เอกสารสำแดงสิทธิ์เพื่อใช้ประกอบการยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์==]
- โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สมัครผ่าน มทส.)
7สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
8สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (สมัครผ่าน กสพท.) => [เว็บไซต์ กสพท.]
กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ.17 - 27 เม.ย. 63
2ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก8 พ.ค. 63
ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (สมัครผ่าน กสพท.)8 พ.ค. 63
3ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์/ไม่ใช้สิทธิ์ ผ่านระบบ ทปอ.8 - 9 พ.ค. 63
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(รับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย)
13 พ.ค. 63
5ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 317 พ.ค. 63
6ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดำเนินการสละสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ ทปอ.17 - 18 พ.ค. 63
7มทส. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา19 - 20 พ.ค. 63
8กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่21 พ.ค. 63
9ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สมัครผ่าน มทส.
หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online17 - 27 เม.ย. 63
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา8 พ.ค. 63
3ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา19 - 20 พ.ค. 63
4กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่21 พ.ค. 63
5ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online1 - 14 พ.ค. 63
(ถึงเวลา 16.30 น.)
2Upload File เอกสารประกอบการสมัคร1 – 14 พ.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์22 พ.ค. 63
4กิจกรรมตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์28 พ.ค. 63
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 1 มิ.ย. 63
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเพิ่มเติม (กรณีตัวจริงสละสิทธิ์)5 มิ.ย. 63
7ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา6 - 8 มิ.ย. 63
8กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 15 - 16 มิ.ย. 63
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา (เพิ่มเติม)19 มิ.ย. 63
10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)29 มิ.ย. 63
11ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010