ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง (SUT Talented Students Camp) ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ศึกษารายละเอียดจากประกาศ ดังนี้
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง
    กำหนดการค่ายนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง
  2. ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม (ภายในวันที่ 16 ต.ค. 62)
  3. มารายงานตัว ในวันที่ 27 ต.ค. 62 เวลา 09.00 – 11.45 น.  ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หากไม่ดำเนินการยืนยันจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ครั้งนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010