เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2563

  • เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รอบที่ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน
  • ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. – 1 พ.ย. 62