ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” จากกิจกรรมค่ายนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการปฏิบัติ (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาฯ กำหนดการและขั้นตอนต่าง ๆ จากประกาศ Update 18 พ.ย. 62
 2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษา 10,000 บาท (ระหว่างวันที่ 18 – 22 พ.ย. 62)
  (นำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน)

 3. ตรวจสอบการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และยืนยันการรับทุน
  (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)

 4. หากผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนตัวจริงสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะเลื่อนรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับถัดไปขึ้นมาดำเนินการยืนยันการขอรับทุนแทน ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62
 5. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ฯ ภายในวันที่ 4 ธ.ค. 62

อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
หลังจากนักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
หากผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษาแล้วสละสิทธิ์เข้าศึกษาภายหลัง
หรือไม่ไปยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ หรือไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
หรือไม่ลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้

ทั้งนี้ ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษาแล้ว ต้องไปยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house)
ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย http://student.mytcas.com
ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563
หากดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดต่อสอบถาม
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020