5. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (2 – 13 ธ.ค. 62)

คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา
 1. ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้
 3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร
 4. หัวข้อเรียงความ 
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร
 2. กรอกข้อมูลการสมัคร Online
  (วันที่ 2 – 13 ธ.ค. 62 เวลา 23.59 น.

 3. Upload เอกสารประกอบการสมัคร ให้ครบถ้วน
  (ภายในวันที่ 13 ธ.ค. 62 เวลา 23.59 น.)
  [=คลิ้กตรวจสอบรหัสผู้สมัครที่นี่=] จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้
  ตัวอย่างหลักฐานประกอบการสมัคร
  คำแนะนำการใช้เครื่องมือ Crop ภาพถ่าย
  เครื่องมือช่วย Crop ภาพถ่าย Online 

 4. ชำระเงินค่าสมัคร หรือ Scan บาร์โค้ดชำระผ่าน Application ของธนาคารที่รับชำระเงิน
  (ตั้งแต่วันที่ 2 – 13 ธ.ค. 62 เวลา 23.59 น.

 5. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
  (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้วประมาณ 2 วันทำการ) 

 6. ตรวจสอบข้อมูล, เอกสารการสมัคร และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร
  (วันที่ 19 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 20 ธ.ค. 62 เวลา 23.59 น.)
  [=คลิ้กตรวจสอบรหัสผู้สมัครที่นี่=]จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้ 

 7. ผู้สมัครแนบเอกสารเพิ่มเติม (กรณีเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย)
  (วันที่ 21 – 22 ธ.ค. 62)
  [=คลิ้กตรวจสอบรหัสผู้สมัครที่นี่=]จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้ 

 8. ตรวจสอบข้อมูล, เอกสารการสมัคร และยืนยันความถูกต้อง (เฉพาะผู้สมัครที่แนบเอกสารเพิ่มเติม/อัปโหลดเพิ่มเติม)
  (วันที่ 23 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.29 น.)
  [=คลิ้กตรวจสอบรหัสผู้สมัครที่นี่=]จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้

อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน
หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การแก้ไขข้อมูลการสมัคร

คลิ้ก => [แจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่]

หมายเหตุ

 • ให้ผู้สมัครเข้าไปตรวจสอบผลการแก้ไขข้อมูล หรือยกเลิกการสมัครหลังจากดำเนินการแล้ว 2 วันทำการ ที่เมนูนี้
 • และตรวจสอบข้อมูลการสมัครที่ เมนู [ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา]

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร
ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขการเลือกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชาได้

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร

โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ E-mail : pisamai@sut.ac.th หรือ napaporn@sut.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น.

 • เกี่ยวกับรายละเอียดและคุณสมบัติอื่น ๆ
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 090-2511422 หรือ 044-223-957 หรือ 044-223-975
 • เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020
การยื่นคำร้องทั่วไปเพื่อขอทราบข้อมูล

Download แบบฟอร์ม [คลิ้กที่นี่]