ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ : Portfolio

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
โปรดติดตามการประกาศผลฯ ตาม วัน-เวลา ที่ระบุไว้ในกำหนดการรับสมัคร

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ Portfolio
  2. ตรวจสอบรายชื่อ และพิมพ์แบบบันทึกการสัมภาษณ์
  3. ศึกษารายละเอียดจากกำหนดการสอบสัมภาษณ์แต่ละประเภท update 18 ธ.ค. 62
  4. ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามวัน – เวลา ที่ระบุไว้ในประกาศแต่ละประเภท และปฏิบัติตามกำหนดการในประกาศประเภทของตนเองอย่างเคร่งครัด
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา
โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
โทรสาร 044-223-010

แผนที่การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยไปยัง อาคารเรียนรวม 1 และอาคารเรียนรวม 2

แผนที่การเดินทางไปยัง
อาคารสุรพัฒน์ 2

แผนที่การเดินทางไปยัง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)