ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ปีการศึกษา 2563 รอบ : Portfolio

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศ
  2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
  3. ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.cupt.net (ระหว่างวันที่ 30 – 31 ม.ค. 63)
  4. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เว็บ http://sutgateway.sut.ac.th
การเลือกสาขาวิชา (เฉพาะกลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)

นักศึกษากลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทดังต่อไปนี้ให้ดำเนินการเลือกสาขาวิชา
ตั้งแต่บัดนี้ – 29 ธ.ค. 62

  • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่สมัครเข้าในระบบปกติ
  • บุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • นักเรียนผู้มีศักยภาพสูง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010