ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2563 ตามระบบ TCAS รอบ Portfolio

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศ
  2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
    (ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2563) เฉพาะผู้มีสิทธิ์รับทุน พสวท. ตัวจริงเท่านั้น
  3. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)
  4. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์รับทุน
    ในวันที่ 29 มกราคม 2563
  5. ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.cupt.net (ระหว่างวันที่ 30 – 31 ม.ค. 63)
  6. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เว็บ http://sutgateway.sut.ac.th

ขอให้ผู้มีรายชื่อแต่ละกลุ่มตามประกาศ
ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศอย่างเคร่งครัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา

โทร. 044-223-014 หรือ 044-223-015 หรือ 044-223-025 หรือ 044-223-026

โทรสาร 044-223-010