ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 Portfolio

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
  และปฏิบัติตามรายละเอียดในประกาศอย่างเคร่งครัด

 2. ยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
  (ภายในวันที่ 13 ม.ค. 63 เวลา 16.30)

 3. โอนเงินค่าตรวจสุขภาพ จำนวน 1,440 บาท
  ธนาคาร : กรุงไทย
  สาขา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ชื่อบัญชี :โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  เลขที่บัญชี  : 982-9-52168-0
  และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail : suth.ac@sut.ac.th โดยให้ระบุ ชื่อ-สกุล และ สำนักวิชา ที่เข้ารับการสัมภาษณ์มาพร้อมด้วย (ภายในวันที่ 13 ม.ค. 63 เวลา 16.30)

 4. กรอกข้อมูลเวชระเบียนเพื่อใช้ในการตรวจสุขภาพ
  (ภายในวันที่ 13 ม.ค. 63 เวลา 16.30)

 5. Download แบบฟอร์มรับทราบกำหนดการการยืนยันสิทธิ์ฯ
 6. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th

หากไม่ดำเนินการครบทุกขั้นตอนดังกล่าว
ภายในวันที่ 13 ม.ค. 63 เวลา 16.30 น.
จะถือว่าการยืนยันเข้าสอบสัมภาษณ์ไม่สมบูรณ์ ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
และขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-223507 หรือ 044-223510 หรือ 044-223519

แผนที่การเดินทางไปยังอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (F12)