ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ : Portfolio

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
  (ขั้นตอนที่ 2 จะสามารถคลิกยืนยันฯ ได้ ตั้งแต่วันที่  20 ม.ค. 63 เวลา 12.30 น.  – วันที่ 21 ม.ค. 63 เวลา 16.30 น.) 
 3. โอนเงินค่าตรวจสุขภาพ จำนวน 1,070 บาท
  ธนาคาร : กรุงไทย
  สาขา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ชื่อบัญชี :โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  เลขที่บัญชี  : 982-9-52168-0
  และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail : suth.ac@sut.ac.th โดยให้ระบุ ชื่อ-สกุล และ สำนักวิชา ที่เข้ารับการสัมภาษณ์มาพร้อมด้วย (ภายในวันที่ 21 ม.ค. 63 เวลา 16.30) 
 4. กรอกข้อมูลเวชระเบียนเพื่อใช้ในการตรวจสุขภาพ
  (ภายในวันที่ 21 ม.ค. 63 เวลา 16.30) 
 5. Download แบบฟอร์มรับทราบกำหนดการการยืนยันสิทธิ์ฯ
 6. กำหนดการตรวจร่างกายและ Campus Tour (22 ม.ค. 63)
 7. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ (23 ม.ค. 63)
 8. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th

หากไม่ดำเนินการครบทุกขั้นตอนดังกล่าว
ภายในวันที่ 21 ม.ค. 63 เวลา 16.30 น.
จะถือว่าการยืนยันเข้าสอบสัมภาษณ์ไม่สมบูรณ์ ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
และขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
  โทร. 044-223-582 โทรสาร  044-223-580
แผนที่การเดินการเดินทางมายัง
หน้าบริเวณหอพัก S-17
โรงพยาบาล ม. เทคโนโลยีสุรนารี

แผนที่การเดินการเดินทางมายัง
อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
โรงพยาบาล ม. เทคโนโลยีสุรนารี