ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 Portfolio (แพทย์ พยาบาล ทันตะ)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
  – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  – หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 2. ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  ผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวจริง ดำเนินการได้ ตั้งแต่ วันที่ 24 ม.ค. 63 เวลา 14.00 น. – วันที่ 25 ม.ค. 63 ภายในเวลา 12.00 น.

 3. ตรวจสอบผลการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  สามารถตรวจสอบผลได้ทันทีหลังจากดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 แล้ว

 4. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ในวันที่ 27 – 28 ม.ค. 63
 5. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่คลิกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในขั้นตอนที่ 2 แล้ว โปรดดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ระหวา่งวันที่ 30 – 31 ม.ค. 63 ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net
 6. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว ในวันที่ 4 ก.พ. 63 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  โทร. 044-223014 หรือ  044-223015 หรือ 044-223025 หรือ 044-3026
  Fax. 044-223010