ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ปีการศึกษา 2563 รอบ : Portfolio (แพทย์ พยาบาล ทันตะ)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศ
    สำนักวิชาแพทยศาสตร์  (เนื่องจากไม่มีผู้สละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงตามประกาศ)
    สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
    สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

  2. ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.cupt.net (ระหว่างวันที่ 30 – 31 ม.ค. 63)
  3. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เว็บ http://sutgateway.sut.ac.th
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010