ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รับทุน พสวท. กลุ่มนักเรียนทั่วไปที่จะได้รับทุนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามระบบ TCAS รอบ Portfolio

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อ ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.cupt.net (ระหว่างวันที่ 30 – 31 ม.ค. 63)
 3. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เว็บ http://sutgateway.sut.ac.th
  ทั้งนี้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รับทุนทั้ง 7 ราย ตามรายชื่อในประกาศนี้ จะไม่ต้องชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาอีก

 4. รายงานตัวและทำสัญญารับทุน พสวท. พร้อมด้วยผู้ค้ำประกันและคู่สมรสผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • สอบถามเรื่องรายงานตัวและทำสัญญา
  ผศ.ดร.อายุทธ   ลิ้มพิรัตน์ โทร. 044-224179 หรือ 044-224201
  นางชุติมา  เสริมพิมาย โทร. 044-224179
 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  โทร. 044-223-014 หรือ 044-223-015 หรือ 044-223-025 หรือ 044-223-026
  โทรสาร 044-223-010
แผนที่การเดินทางมายังอาคารวิชาการ 2 มทส.