เปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 : โควตาพื้นที่ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-223-014 หรือ 044-223-015 หรือ 044-223-025 หรือ 044-223-026

โทรสาร 044-223-010