ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา และกำหนดการคัดเลือก ภาค 3/2562

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 คณิตศาสตร์ประยุกต์
2 ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี
3 ฟิสิกส์
4 ภูมิสารสนเทศ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 เทคโนโลยีการจัดการ
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 สหกิจศึกษา
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 เทคโนโลยีการผลิตพืช
2 เทคโนโลยีอาหาร
3 เทคโนโลยีชีวภาพ
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
2 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจีสติกส์
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจีสติกส์ (เพิ่มเติม)
3 วิศวกรรมไฟฟ้า
4 วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี
5 วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
6 นวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    โทรสาร 044-223-010