ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โควตาพิเศษสำหรับโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบ : Quota ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
 3. ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  ดำเนินการได้ ตั้งแต่ วันที่ 20 – 24 ก.พ. 63 (ถึงเวลา 23.59 น.)

 4. ตรวจสอบผลการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  สามารถตรวจสอบผลได้ทันทีหลังจากดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 แล้ว

 5. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ในวันที่ 25 ก.พ. 63
 6. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่คลิกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในขั้นตอนที่ 3 แล้ว โปรดดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ระหวา่งวันที่ 22 – 23 เม.ย. 63 ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net
 7. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว ในวันที่ 27 เม.ย. 63 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th

หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด
จะถือว่าไม่ประสงค์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  โทร. 044-223014 หรือ  044-223015 หรือ 044-223025 หรือ 044-3026
  Fax. 044-223010