ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 3/2562

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ลำดับที่ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1 ตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิ้กที่นี่
(ใส่เฉพาะนามสกุล และคลิ้กที่ปุ่ม “ค้นหา”)
2 กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ (ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 มี.ค. 63) โดยดำเนินการดังนี้
2.1 Log in เข้าสู่ระบบ ที่เว็บ www.reg.sut.ac.th
2.2 ใส่รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
(หากไม่ทราบ โทร. 044-223-020)
2.3 คลิ้กที่ปุ่ม [ขั้นตอนนักศึกษาใหม่]
2.4 กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู [บันทึกประวัตินศ.ใหม่]
2.5 พิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู [แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนฯ]
3 Upload เอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็น นศ. ใหม่ (ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 มี.ค. 63)
ที่เมนู [Crop/Upload] โดยใช้เอกสารดังนี้
3.1 แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ในข้อ 2.5)
3.2 หนังสือสำคัญการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล หรือใบทะเบียนสมรส  จำนวน 1 ชุด
(กรณีที่มีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล)
3.3 Transcript  ที่มีวันสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
3.4 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
3.5 หลักฐานการอนุญาตให้มาศึกษาจากหน่วยงานที่สังกัด  (กรณีขออนุญาตลาศึกษาต่อ)  

เอกสารข้อ 3.1 – 3.5 ให้สแกนรวมกันเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 2.5 MB

4 Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. – 31 มี.ค. 63
ที่เมนู [Crop/Upload]  

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการให้นักศึกษาส่ง Transcript ฉบับจริง
เพื่อใช้ในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาอีกครั้ง

ติดต่อสอบถาม
  • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    โทรสาร 044-223-010
  • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020