สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

วิธีการค้นหาข้อมูลในตาราง
  • พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการในช่อง ค้นหา : (มุมบนขวาของตาราง) หรือ
  • คลิกที่หัว Column เพื่อเรียงลำดับข้อมูล
รหัสวิชาชื่อวิชาสาขาวิชาอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิธีการจัดการเรียนการสอนช่องทางที่ให้นักศึกษาติดต่อสื่อสาร
101301SCIENCE COLLOQUIUMฟิสิกส์ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในเทอม 3/2562
101302FRONTIERS OF SCIENCE AND TECHNOLOGYฟิสิกส์ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในเทอม 3/2562
102105LABORATORY SAFETYเคมีรองศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ประยูรโภคราชInternetsanchaip@sut.ac.th
102105ORGANIC CHEMISTRYเคมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำInternet tkamolra@sut.ac.th
102106ORGANIC CHEMISTRY LABORATORYเคมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ tkamolra@sut.ac.th
102111FUNDAMENTAL CHEMISTRY Iเคมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำInternettkamolra@sut.ac.th
102112FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY Iเคมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์theeranun@sut.ac.th
102113FUNDAMENTAL CHEMISTRY IIเคมีอาจารย์ ดร.ปิยะนุช ปิ่นอยู่Internetpiyanutp@sut.ac.th
102121ORGANIC CHEMISTRY Iเคมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำInternet tkamolra@sut.ac.th
102122ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY Iเคมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำInternet tkamolra@sut.ac.th
102131ANALYTICAL CHEMISTRY Iเคมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณInternetp.chaisuwan@sut.ac.th
102132ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY Iเคมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณInternetp.chaisuwan@sut.ac.th
102202PHYSICAL CHEMISTRYเคมีรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอาInternetanan@sut.ac.th
102212INORGANIC CHEMISTRY IIเคมีศาสตราจารย์ ดร.จตุพร วิทยาคุณInternet jatuporn@sut.ac.th
102213INORGANIC CHEMISTRY LABORATORYเคมีศาสตราจารย์ ดร.จตุพร วิทยาคุณInternet jatuporn@sut.ac.th
102250CHEMICAL CALCULATIONSเคมีศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริกInternetkritsana@sut.ac.th
102273PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY IIเคมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตลับนิลInternetchutima.sub@sut.ac.th
102274PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY IIเคมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตลับนิลInternetchutima.sub@sut.ac.th
102381CHEMISTRY SEMINAR 1เคมีอาจารย์ ดร.สุวิทย์ สุธีรากุลInternetsuthirak@sut.ac.th
102390PROJECTเคมีอาจารย์ ดร.สุวิทย์ สุธีรากุลInternetsuthirak@sut.ac.th
102463INTRODUCTION TO POLYMER CHEMISTRYเคมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิสิษฐ์ แววสูงเนินInternetvisit@sut.ac.th
102492RESEARCH PROJECTเคมีProfessor Dr.James Ketudat-CairnsInternetcairns@sut.ac.th
102624SOLID STATE CHEMISTRYเคมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์Internettheeranun@sut.ac.th
102631PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRYเคมีอาจารย์ ดร.Rung Yi LaiInternetrylai@sut.ac.th
102718Selected Topics in Inorganic Chemistry Iเคมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์Internettheeranun@sut.ac.th
102719SELECTED TOPICS IN INORGANIC CHEMISTRY IIเคมีอาจารย์ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์Internetnirawat@sut.ac.th
102724SELECTED TOPICS IN INORGANIC CHEMISTRY Iเคมีศาสตราจารย์ ดร.จตุพร วิทยาคุณInternet jatuporn@sut.ac.th
102725SELECTED TOPICS IN INORGANIC CHEMISTRY IIเคมีอาจารย์ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์Internetnirawat@sut.ac.th
102727SELECTED TOPICS IN ORGANIC CHEMISTRY Iเคมีอาจารย์ ดร.อัญญานี คำแก้วInternetanyanee@sut.ac.th
102737INTRODUCTION TO MEDICINAL CHEMISTRYเคมีอาจารย์ ดร.อัญญานี คำแก้วInternetanyanee@sut.ac.th
102737SELECTED TOPICS IN ANALYTICAL CHEMISTRY Iเคมีอาจารย์ ดร.กมลวัช งามเชื้อInternetkamonwad@sut.ac.th
102742ADVANCED INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORYเคมีรองศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ประยูรโภคราชInternetsanchaip@sut.ac.th
102743POLYMER CHARACTERIZATIONเคมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิสิษฐ์ แววสูงเนินInternetvisit@sut.ac.th
102744SELECTED TOPICS IN ANALYTICAL CHEMISTRY Iเคมีอาจารย์ ดร.กมลวัช งามเชื้อInternetkamonwad@sut.ac.th
102759SELECTED TOPICS IN PHYSICAL CHEMISTRY/COMPUTATIONAL CHEMISTRY IIเคมีศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริกInternetkritsana@sut.ac.th
102763POLYMERS AND APPLICATIONSเคมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิสิษฐ์ แววสูงเนินInternetvisit@sut.ac.th
102764SELECTED TOPICS IN APPLIED CHEMISTRY Iเคมีรองศาสตราจารย์ ดร.ระพี อูทเคอInternetrapee.g@sut.ac.th
102832FRONTIERS IN ORGANIC CHEMISTRY Iเคมีอาจารย์ ดร.อัญญานี คำแก้วInternetanyanee@sut.ac.th
103101CALCULUS Iคณิตศาสตร์อาจารย์ภานุ สำอางค์Video, SUT E-learningSUT E-learning, E-mail: panu.samang@g.sut.ac.th
103102CALCULUS IIคณิตศาสตร์อาจารย์ ดร.ชมพูนุช ธรรมานุกรศรี/อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณีอัดคลิปSUT E-learning, FB, Line
103102CALCULUS II (For International Program)คณิตศาสตร์อาจารย์ ดร.พจน์ เลิศชูสกุลLecture note, FBFB Group, E-mail: lertchoosakul@hotmail.com
103103PROBABILITY AND STATISTICSคณิตศาสตร์อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี/อาจารย์ ดร.ชมพูนุช ธรรมานุกรศรีอัดคลิปSUT E-learning, FB, Line
103105CALCULUS IIIคณิตศาสตร์อาจารย์ ดร.เอกณัฐ เวทยะวานิช/อาจารย์ ดร.ภาณุ ยิ้มเมืองอัดคลิปSUT E-learning
103105CALCULUS III (For International Program)คณิตศาสตร์Assoc. Prof. Dr. Eckart SchulzLive VideoSUT E-learning, Line
103109ESSENTIAL CALCULUSคณิตศาสตร์อาจารย์ ดร.ภาณุ ยิ้มเมือง/อาจารย์ภานุ สำอางค์อัดคลิปลงกลุ่ม FBFB Group
103115PRINCIPLES OF MATHEMATICSคณิตศาสตร์อาจารย์ ดร.ภาณุ ยิ้มเมืองอัดคลิปลงกลุ่ม FBFB Group
103122ANALYTICAL CALCULUS IIคณิตศาสตร์อาจารย์ ดร.พจน์ เลิศชูสกุลLecture note, FBFB Group, E-mail: lertchoosakul@hotmail.com
103141STATISTICAL METHODSคณิตศาสตร์อาจารย์ ดร.ชมพูนุช ธรรมานุกรศรีไลฟ์สด/อัดคลิปSUT E-learning, FB, Line
103202NUMERICAL METHODS FOR COMPUTERคณิตศาสตร์ผศ. ดร.อรชุน ไชยเสนะSUT E-learningSUT E-learning, Line
103221ADVANCED CALCULUSคณิตศาสตร์อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณีอัดคลิป, แบบทดสอบSUT E-learning, FB, Line
103224COMPLEX VARIABLESคณิตศาสตร์Assoc. Prof. Dr. Eckart SchulzLive VideoSUT E-learning, Line
103232DIFFERENTIAL EQUATIONS IIคณิตศาสตร์Prof. Dr. Sergey MeleshkoLive VideoSUT E-learning, Line
103252NUMERICAL ANALYSISคณิตศาสตร์รศ. ดร.สายันต์ แก่นนาคำอัดคลิป/เอกสารSUT E-learning, FB
103313NUMBER THEORYคณิตศาสตร์อาจารย์ ดร.เอกณัฐ เวทยะวานิชอัดคลิปLine, E-mail: akanat_weta@sut.ac.th
103322TOPOLOGYคณิตศาสตร์ผศ. ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ไลฟ์สด/อัดคลิปSUT E-learning, FB, Line
103442TOPICS IN STATISTICSคณิตศาสตร์ผศ. ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ไลฟ์สด/อัดคลิปSUT E-learning, FB, Line
103461TOPICS IN APPLIED MATHEMATICSคณิตศาสตร์รศ. ดร.สายันต์ แก่นนาคำอัดคลิป/เอกสารSUT E-learning, FB
103490PROJECTคณิตศาสตร์อาจารย์ ดร.เอกณัฐ เวทยะวานิชSUT E-learningLine, E-mail: akanat_weta@sut.ac.th
103492RESEARCH PROJECTคณิตศาสตร์ผศ. ดร.อรชุน ไชยเสนะSUT E-learning, Line
103625APPLIED ANALYSISคณิตศาสตร์ผศ. ดร.เจษฎา ตัณฑนุชอัดคลิป/เอกสารE-mail: jessada@g.sut.ac.th
103651NUMERICAL LINEAR ALGEBRAคณิตศาสตร์Prof. Dr. Sergey MeleshkoLive VideoSUT E-learning, Line
103652COMPUTER TOOLS FOR MATHEMATICAL RESEARCHคณิตศาสตร์ผศ. ดร.เจษฎา ตัณฑนุชอัดคลิป/เอกสารE-mail: jessada@g.sut.ac.th
103691SEMINAR Iคณิตศาสตร์ผศ. ดร.เจษฎา ตัณฑนุชอัดคลิป/เอกสารE-mail: jessada@g.sut.ac.th
103729SELECTED TOPICS IN ANALYSISคณิตศาสตร์Assoc. Prof. Dr. Eckart SchulzSUT E-learning, VideoSUT E-learning, Line
103788SELECTED TOPICS IN MATHEMATICS IN MODERN TECHNOLOGYคณิตศาสตร์รศ. ดร.สายันต์ แก่นนาคำอัดคลิป/เอกสารSUT E-learning, FB
103891SEMINAR IIIคณิตศาสตร์ผศ. ดร.เจษฎา ตัณฑนุชอัดคลิป/เอกสารE-mail: jessada@g.sut.ac.th
104105FUNDAMENTAL GENETICSชีววิทยาผศ. ดร.ดวงกมล แม้นศิริSUT E-learning duangkamol@sut.ac.th
104106FUNDAMENTAL GENETICS LABORATORYชีววิทยาผศ. ดร.ดวงกมล แม้นศิริSUT E-learning duangkamol@sut.ac.th
104203GENETICSชีววิทยาผศ. ดร.ดวงกมล แม้นศิริSUT E-learning duangkamol@sut.ac.th
104241SYSTEMATICS AND BIODIVERSITYชีววิทยาผศ.ดร.ผ่องพรรณ ประสารกกSUT E-learningprasankok@sut.ac.th
104242SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY LABORATORYชีววิทยาผศ.ดร.ผ่องพรรณ ประสารกกSUT E-learningprasankok@sut.ac.th
104312MOLECULAR CELL BIOLOGYชีววิทยารศ.ดร.สินีนาฎ ศิริSUT E-learningssinee@sut.ac.th
104323PLANT PHYSIOLOGYชีววิทยารศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสนSUT E-learningnooduan@sut.ac.th
104324PLANT PHYSIOLOGY LABORATORYชีววิทยารศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสนSUT E-learningnooduan@sut.ac.th
104361EVOLUTIONชีววิทยาDr.Colin Thomas StrineSUT E-learningColin_Strine@sut.ac.th
104373NATURAL BIOPOLYMERS AND BIOLOGICAL APPLICATIONSชีววิทยารศ.ดร.สินีนาฎ ศิริSUT E-learningssinee@sut.ac.th
104374PCR TECHNOLOGYชีววิทยารศ.ดร.สินีนาฎ ศิริSUT E-learningssinee@sut.ac.th
104375PHOTOGRAPHY FOR CONSERVATION PURPOSESชีววิทยาอ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียวSUT E-learnings.chumkiew@sut.ac.th
104390SENIOR PROJECTชีววิทยาศ.ดร.ยุพาพร ไชยสีหาSUT E-learningyupaporn@sut.ac.th
104392COOPERATIVE EDUCATION Iชีววิทยานายอุดมศักดิ์ บัวสำราญSUT E-learning udomsak@sut.ac.th
104492RESEARCH PROJECTชีววิทยาผศ. ดร.ดวงกมล แม้นศิริSUT E-learning duangkamol@sut.ac.th
104602RESEARCH METHODS AND STATISTICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGYชีววิทยาDr.Colin Thomas StrineSUT E-learningColin_Strine@sut.ac.th
104603ENVIROMENTAL CELL BIOLOGYชีววิทยาผศ. ดร.ดวงกมล แม้นศิริSUT E-learning duangkamol@sut.ac.th
104604ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENTชีววิทยาผศ. ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารีSUT E-learningpongthep@sut.ac.th
104622DIVERSITY OF PLANTSชีววิทยาผศ.ดร.สันติ วัฒฐานะSUT E-learningsantibio@sut.ac.th
104660ENVIRONMENTAL TOXICOLOGYชีววิทยารศ.ดร.สินีนาฎ ศิริSUT E-learningssinee@sut.ac.th
104686SCIENTIFIC WRITING IN ENVIRONMENTAL BIOLOGYชีววิทยาDr.Colin Thomas StrineSUT E-learningColin_Strine@sut.ac.th
104719WILDLIFE ECOLOGY AND MANAGEMENTชีววิทยาDr.Colin Thomas StrineSUT E-learningColin_Strine@sut.ac.th
104781INTELLECTUAL PROPERTY IN BIO-RESEARCHชีววิทยารศ.ดร.สินีนาฎ ศิริSUT E-learningssinee@sut.ac.th
104854TECHNIQUES IN MOLECULAR BIOLOGYชีววิทยารศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสนSUT E-learningnooduan@sut.ac.th
105101PHYSICS Iฟิสิกส์อาจารย์ ดร.วิทวัส แสนรังค์e-learning / LINELINE/ REG
105102PHYSICS IIฟิสิกส์อาจารย์ ดร.สรวิศ แสงทวีสินe-learning ทุก section/ facebook/ LINEfacebook/ LINE
105103GENERAL PHYSICSฟิสิกส์อาจารย์ ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติLINE/ เวปไซต์ส่วนตัวLINE/ เวปไซต์ส่วนตัว
105105PHYSICSฟิสิกส์รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำe-learning / LINELINE/ e-mail:pmanyum@sut.ac.th
105107INTRODUCTION TO PHYSICS WORLDฟิสิกส์อาจารย์ ดร.วิทวัส แสนรังค์e-learning / LINELINE/ REG
105108MATHEMATICS FOR PHYSICISTS Iฟิสิกส์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดชe-learning / LINE/facebookfacebook/ e-mail:kobdaj@g.sut.ac.th
105113MAN AND TECHNOLOGYฟิสิกส์รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุลe-learning / LINELINE/ e-mail:prayoon.song@gmail.com
105192PHYSICS LABORATORY IIฟิสิกส์อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพสอนปกติ เริ่ม 20 เมษายน 63REG
105193GENERAL PHYSICS LABORATORYฟิสิกส์อาจารย์ ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุลสอนปกติ เริ่ม 20 เมษายน 63REG
105195PHYSICS LABORATORYฟิสิกส์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์สอนปกติ เริ่ม 20 เมษายน 63REG
105214ELECTROMAGNETISM IIฟิสิกส์รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณLINE/ e-mail/ facebook/ google class room/ SkypeLINE/ e-mail/ facebook/ google class room/ Skype
105216WAVESฟิสิกส์รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะe-learning / LINE/facebookfacebook, REG
105221QUANTUM MECHANICS Iฟิสิกส์อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์e-learning / LINEe-mail:warintorn.sut@gmail.com
105292INTERMEDIATE PHYSICS LABORATORY IIฟิสิกส์อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์ อาจารย์ ดร.อิทธิพล ฟองแก้วe-learning / LINE GROUPfacebook/ LINE/ e-mail:w.nuansing@g.sut.ac.th
105355INTRODUCTION TO SUPERCONDUCTIVITYฟิสิกส์รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะe-learning / LINE/facebookfacebook, REG
105371INTRODUCTION TO NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICSฟิสิกส์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ Dr.Christoph Herolde-learning / LINE/facebookfacebook
105371INTRODUCTION TO NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICSฟิสิกส์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ Dr.Christoph Herolde-learning / LINE/facebookfacebook
105395PROJECTฟิสิกส์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์e-learning / LINE/facebookfacebook/ LINE
105474INTRODUCTION TO ASTROPHYSICSฟิสิกส์อาจารย์ ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรวุฒิ วรกิจพูนผลe-learning / LINE/facebookfacebook
105474INTRODUCTION TO ASTROPHYSICSฟิสิกส์อาจารย์ ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรวุฒิ วรกิจพูนผลe-learning / LINE/facebookfacebook
105492RESEARCH PROJECTฟิสิกส์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์e-learning / LINE/facebookfacebook/ LINE/ e-mail:panomsak@sut.ac.th
105617STATISTICAL PHYSICSฟิสิกส์Assistant Professor Dr.Michael F. Smithe-learning / LINE/facebookfacebook
1056563D PRINTING TECHNOLOGY AND APPLICATIONSฟิสิกส์อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์e-learning / LINE/facebookfacebook/ LINE
105704GROUP THEORYฟิสิกส์Professor Dr.Yupeng Yane-learning / LINE/facebookfacebook/ e-mail:yupeng@sut.ac.th
105763SOLID STATE SPECTROSCOPYฟิสิกส์รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนาe-learning / LINE/facebookfacebook/ e-mail:worawat@gmail.com
105782SELECTED TOPICS IN APPLIED PHYSICSฟิสิกส์ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริe-learning / LINE/facebookfacebook/ LINE/ e-mail:santimaensiri@gmail.com
106411INTRODUCTION TO GEO-INFORMATICSภูมิสารสนเทศรศ.ดร. สุวิทย์ อ๋องสมหวังPower Point Clip เสียง บรรยาย Google Drivesuwit@sut.ac.th โทรศัพท์ 089-8958149
106601REMOTE SENSING: THEORY AND APPLICATIONSภูมิสารสนเทศรศ.ดร. ทรงกต ทศานนท์Google Drivesongkot@sut.ac.th โทรศัพท์ 089-7412750
106603GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM: THEORY AND APPLICATIONSภูมิสารสนเทศอ.ดร. สิริพร กมลธรรมFacebook Live/Google Hangout/Google Drivesiripon@gmail.com โทรศัพท์ 086-3452040
106712HYPERSPECTRAL REMOTE SENSING AND APPLICATIONSภูมิสารสนเทศรศ.ดร. สุวิทย์ อ๋องสมหวังPower Point Clip เสียง บรรยาย Google Drivesuwit@sut.ac.th โทรศัพท์ 089-8958149
106716COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOINFORMATICS APPLICATIONSภูมิสารสนเทศอ.ดร. ฐนกร ศรีธราพิพัฒน์Power Point Clip เสียง บรรยาย Google Drivekornnerz@gmail.com โทรศัพท์ 095-2576995
106718APPLIED STATISTICS FOR GEOINFORMATICS RESEARCHภูมิสารสนเทศอ.ดร. สิริพร กมลธรรมFacebook Live/Google Hangout/Google Drivesiripon@gmail.com โทรศัพท์ 086-3452040
106731SPECIAL TOPICS IN GEOINFORMATICS RESERCHภูมิสารสนเทศรศ.ดร. สุวิทย์ อ๋องสมหวังPower Point Clip เสียง บรรยาย Google Drivesuwit@sut.ac.th โทรศัพท์ 089-8958149
108201MICROBIOLOGYจุลชีววิทยาผศ.ดร.สุรีลักษณ์ รอดทองระบบทางไกลแบบสื่อประสมFB Live, SUT E-Learning, sureelak@sut.ac.th
108202MICROBIOLOGY LABORATORYจุลชีววิทยาผศ.ดร.สุรีลักษณ์ รอดทองระบบทางไกลแบบสื่อประสมFB Live, SUT E-Learning, sureelak@sut.ac.th
108601GRADUATE MICROBIOLOGYจุลชีววิทยาผศ.ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์ระบบทางไกลแบบสื่อประสมnawrat@sut.ac.th (0862608033)
108782SEMINAR 2จุลชีววิทยาผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์ระบบทางไกลแบบสื่อประสมLINE, srisawat@sut.ac.th
109203BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRYชีวเคมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตลับนิลInternetchutima.sub@sut.ac.th
109206BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORYชีวเคมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตลับนิลInternetchutima.sub@sut.ac.th
109700GRADUATE BIOCHEMISTRYชีวเคมีProfessor Dr.James Ketudat-CairnsInternetcairns@sut.ac.th
109704NUCLEIC ACIDS AND RECOMBINANT DNA TECHNOLOGYชีวเคมีProfessor Dr.James Ketudat-CairnsInternetcairns@sut.ac.th
109708SELECTED RESEARCH PROJECTชีวเคมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตลับนิลInternetchutima.sub@sut.ac.th
109732BIOCHEMICAL IMMUNOLOGYชีวเคมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ขันแก้วหล้าInternetkpanida@sut.ac.th
109733BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY OF CANCERSชีวเคมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ขันแก้วหล้าInternetkpanida@sut.ac.th
109741PLANT BIOCHEMISTRYชีวเคมีรองศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวีInternetjaruwans@sut.ac.th
109743MICROBIAL BIOCHEMISTRYชีวเคมีอาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์Internetsakesit@sut.ac.th
109753MOLECULAR BIO-PRODUCT DEVELOPMENTชีวเคมีอาจารย์ ดร.Rung Yi LaiInternetrylai@sut.ac.th
109772SELECTED RESEARCH PROJECTชีวเคมีอาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์Internetsakesit@sut.ac.th
109781SEMINAR IN BIOCHEMISTRYชีวเคมีอาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์Internetsakesit@sut.ac.th
110103BASIC ANATOMYปรีคลินิกผศ.ดร.นฦวรรณ เสาวคนธ์ระบบทางไกลแบบสื่อประสม LINE, naruwan@sut.ac.th
110104BASIC ANATOMY LABORATORYปรีคลินิกผศ.ดร.นฦวรรณ เสาวคนธ์ระบบทางไกลแบบสื่อประสม LINE, naruwan@sut.ac.th
114100SPORT AND RECREATION กลุ่มที่ 1 - 2 และกลุ่มที่ 7 - 18วิทยาศาสตร์การกีฬาผศ.ดร.วีรพล จันธิมาE-LeanningFB / Line
114100SPORT AND RECREATION กลุ่มที่ 3วิทยาศาสตร์การกีฬาผศ.ดร.พรเทพ ราชนาวีE-Leanningrachnavy@sut.ac.th
114100SPORT AND RECREATION กลุ่มที่ 4วิทยาศาสตร์การกีฬาอ.ดร.ถวิชัยย์ ขาวถิ่นE-Leanningthawichai.khaothin@gmail.com/ 09-5919-1964
114100SPORT AND RECREATION กลุ่มที่ 5วิทยาศาสตร์การกีฬาอ.ดร.ลลิดา โรจนธรรมณีอัดวิดีโอด้วย OBSLine / Website ส่วนตัว
114100SPORT AND RECREATION กลุ่มที่ 6วิทยาศาสตร์การกีฬาอ.ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติอัดวิดีโอด้วย OBSLine / Website ส่วนตัว
114144SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TRACK AND FIELDวิทยาศาสตร์การกีฬาผศ.ดร.วีรพล จันธิมาE-LeanningFB / Line
114242SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF RHYTHMIC ACTIVITIESวิทยาศาสตร์การกีฬาผศ.ดร.วีรพล จันธิมาE-LeanningFB / Line
114245SPORTS PSYCHOLOGYวิทยาศาสตร์การกีฬาอ.ดร.ถวิชัยย์ ขาวถิ่นE-Leanningthawichai.khaothin@gmail.com/ 09-5919-1964
114246SPORTS PSYCHOLOGY LABORATORYวิทยาศาสตร์การกีฬาอ.ดร.ถวิชัยย์ ขาวถิ่นE-Leanningthawichai.khaothin@gmail.com/ 09-5919-1964
114247PHYSICAL FITNESS TESTINGวิทยาศาสตร์การกีฬาอ.ดร.ลลิดา โรจนธรรมณีอัดวิดีโอด้วย OBSLine / Website ส่วนตัว
114248KINESIOLOGYวิทยาศาสตร์การกีฬาอ.ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติอัดวิดีโอด้วย OBSLine / Website ส่วนตัว
114334RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCEวิทยาศาสตร์การกีฬาอ.ดร.ลลิดา โรจนธรรมณีอัดวิดีโอด้วย OBSLine / Website ส่วนตัว
114347PERSONAL TRAININGวิทยาศาสตร์การกีฬาผศ.ดร.พรเทพ ราชนาวี/อ.ดร.ถวิชัยย์ ขาวถิ่นE-Leanningthawichai.khaothin@gmail.com/ 09-5919-1964
114349GROUP EXERCISEวิทยาศาสตร์การกีฬาอ.ดร.ถวิชัยย์ ขาวถิ่น/ผศ.ดร.พรเทพ ราชนาวีE-Leanningthawichai.khaothin@gmail.com/ 09-5919-1964
114466SCIENTIFIC PRINCIPLES OF SPORTS TRAININGวิทยาศาสตร์การกีฬาผศ.ดร.พรเทพ ราชนาวี/อ.ดร.ถวิชัยย์ ขาวถิ่นE-Leanningthawichai.khaothin@gmail.com/ 09-5919-1964
114468SPORTS AND FITNESS CENTER ADMINISTRATIONวิทยาศาสตร์การกีฬาผศ.ดร.วีรพล จันธิมาE-LeanningFB / Line
114473EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONSวิทยาศาสตร์การกีฬาอ.ดร.ลลิดา โรจนธรรมณีอัดวิดีโอด้วย OBSLine / Website ส่วนตัว
114474SPORTS INNOVATIONวิทยาศาสตร์การกีฬาอ.ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติอัดวิดีโอด้วย OBSLine / Website ส่วนตัว
114483SPORTS SCIENCE RESEARCHวิทยาศาสตร์การกีฬาอ.ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ--
115604FUNDAMENTAL BIOMEDICAL SCIENCES Iชีวเวชศาสตร์ไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน
115691CURRENT ISSUES IN PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGYชีวเวชศาสตร์รศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บระบบทางไกลแบบสื่อประสมSkype, LINE, FB Live, Google Hangout
115743MICROBIOLOGY IN BIOMEDICAL SCIENCESชีวเวชศาสตร์ไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน
115991SEMINAR IN BIOMEDICAL SCIENCES IVชีวเวชศาสตร์ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์ระบบทางไกลแบบสื่อประสมLINE, srisawat@sut.ac.th
115992SEMINAR IN BIOMEDICAL SCIENCES Vชีวเวชศาสตร์ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์ระบบทางไกลแบบสื่อประสมLINE, srisawat@sut.ac.th
116206MUSCULOSKELETAL SYSTEM Iกายวิภาคศาสตร์อ.ดร.อรทัย วีระนันทนาพันธ์ในห้องเรียนปกติจัดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว
116207MUSCULOSKELETAL SYSTEM IIสรีรวิทยาผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์ในห้องเรียนปกติจัดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว
116208NERVOUS SYSTEM Iกายวิภาคศาสตร์ผศ.ดร.อภิชาติ เงินสูงเนินในห้องเรียนปกติLINE, apichart@sut.ac.th
116209NERVOUS SYSTEM IIสรีรวิทยาผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์ในห้องเรียนปกติFB Live, SUT E-Learning, srisawat@sut.ac.th
116305REPRODUCTIVE SYSTEM Iกายวิภาคศาสตร์ผศ.ดร.ปิยดา เงินสูงเนินในห้องเรียนปกติจัดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว