สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

วิธีการค้นหาข้อมูลในตาราง
  • พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการในช่อง ค้นหา : (มุมบนขวาของตาราง) หรือ
  • คลิกที่หัว Column เพื่อเรียงลำดับข้อมูล
รหัสวิชาชื่อวิชาสาขาวิชาอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิธีการจัดการเรียนการสอนช่องทางที่ให้นักศึกษาติดต่อสื่อสาร
202108DIGITAL LITERACYศึกษาทั่วไปอาจารย์ ดร.นพพล ตั้งสุภาชัย
อาจารย์นรินทร ฉิมสุนทร
https://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=1339https://www.facebook.com/groups/576895279844378/
202108DIGITAL LITERACY (Inter)ศึกษาทั่วไปอาจารย์ ดร.นพพล ตั้งสุภาชัย
อาจารย์นรินทร ฉิมสุนทร
https://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=1339https://www.facebook.com/groups/576895279844378/
202109USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNINGศึกษาทั่วไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล
202109USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING (Inter)ศึกษาทั่วไปอาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
1) SUT E-Learning1) E-Learning 2) Line กลุ่มรายวิชา 202109 (ตามแนบ)
202111THAI FOR COMMUNICATIONศึกษาทั่วไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง1) Sut e-Learning และ 2) facebook ชื่อกลุ่ม Thai for Comm3_62/SUThttps://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=853 และ https://www.facebook.com/groups/262883968041660/
202175ART APPRECIATIONศึกษาทั่วไปอาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์1) SUT E-Learning 2) VDO Youtube1) E-Learning 2) Line@ (ตามแนบ)
202201LIFE SKILLSศึกษาทั่วไปอาจารย์ปทมศิริ หุ่นทอง1) SUT E-Learning 2) VDO Youtube1) E-Learning 2) Line@ (ตามแนบ)
202202CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENSศึกษาทั่วไปอาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์1) SUT E-Learning 2) VDO Youtube1) E-Learning 2) Line@ (ตามแนบ)
202203MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENTศึกษาทั่วไปอาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์1) SUT E-Learning 2) VDO Youtube1) E-Learning 2) Line@ (ตามแนบ)
202207MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENTศึกษาทั่วไปอาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์1) SUT E-Learning 2) VDO Youtube1) E-Learning 2) Line@ (ตามแนบ)
202207MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT (Inter)ศึกษาทั่วไปอาจารย์ปทมศิริ หุ่นทอง1) SUT E-Learning 2) VDO Youtube1) E-Learning 2) Line (ผู้เรียนอยู่ในกลุ่มไลน์ GE for International Program 62/3 เรียบร้อยแล้ว)
202211THINKING FOR DEVELOPMENTศึกษาทั่วไปอาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์1) SUT E-Learning 2) VDO Youtube1) E-Learning 2) Line@ (ตามแนบ)
202212MAN AND CULTUREศึกษาทั่วไปอาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์1) SUT E-Learning 2) VDO Youtube1) E-Learning 2) Line@ (ตามแนบ)
202213GLOBALIZATIONศึกษาทั่วไปอาจารย์ปทมศิริ หุ่นทอง1) SUT E-Learning 2) VDO Youtube
202291MODERN MANAGEMENTศึกษาทั่วไปอาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร
202292TECHNOPRENEURศึกษาทั่วไปอาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท
202293SOCIAL ENTREPRENEURSHIPศึกษาทั่วไปอาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร
202324PLURI-CULTURAL THAI STUDIESศึกษาทั่วไปอาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์1) SUT E-Learning 2) VDO Youtube1) E-Learning 2) Line@ (ตามแนบ)
202331ASEAN STUDIESศึกษาทั่วไปอาจารย์ปทมศิริ หุ่นทอง1) SUT E-Learning 2) VDO Youtube1) E-Learning 2) Line@ (ตามแนบ)
202331ASEAN STUDIES (Inter)ศึกษาทั่วไปอาจารย์ปทมศิริ หุ่นทอง1) SUT E-Learning 2) VDO Youtube1) E-Learning 2) Line กลุ่มรายวิชา 202331 (ตามแนบ)
202373DESIGN THINKINGศึกษาทั่วไปอาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท
203323ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATIONภาษาต่างประเทศอ.ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์FB live, SUT E-learningเนื่องจากรายวิชาของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศมีหลายกลุ่ม ทางสาขาจะประกาศช่องทางในการเรียนในระบบออนไลน์ของแต่ละกลุ่ม ผ่านช่องทางกลางคือ ประกาศของทางเว็ปไซต์ของ ศบก และ ที่ Facebook: School of Foreign Languages - Suranaree University of Technology https://www.facebook.com/School-of-Foreign-Languages-Suranaree-University-of-Technology-502325946509981/
ในวันที่ 25 มีนาคม เวลา 16:30 น
203324ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONSภาษาต่างประเทศอ.ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์FB live, SUT E-learningเนื่องจากรายวิชาของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศมีหลายกลุ่ม ทางสาขาจะประกาศช่องทางในการเรียนในระบบออนไลน์ของแต่ละกลุ่ม ผ่านช่องทางกลางคือ ประกาศของทางเว็ปไซต์ของ ศบก และ ที่ Facebook: School of Foreign Languages - Suranaree University of Technology https://www.facebook.com/School-of-Foreign-Languages-Suranaree-University-of-Technology-502325946509981/
ในวันที่ 25 มีนาคม เวลา 16:30 น
203401CHINESE Iภาษาต่างประเทศอ.รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์FB live, SUT E-learningให้ Scan กลุ่มไลน์ใน E-Learning SUT วิชา CHINESE I หัวข้อที่ 6
203402CHINESE IIภาษาต่างประเทศอ.รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์FB live, SUT E-learning
203405BUSINESS CHINESE IIภาษาต่างประเทศอ.รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์FB live, SUT E-learning
203411JAPANESE Iภาษาต่างประเทศอ.ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์FB live, SUT E-learningเนื่องจากรายวิชาของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศมีหลายกลุ่ม ทางสาขาจะประกาศช่องทางในการเรียนในระบบออนไลน์ของแต่ละกลุ่ม ผ่านช่องทางกลางคือ ประกาศของทางเว็ปไซต์ของ ศบก และ ที่ Facebook: School of Foreign Languages - Suranaree University of Technology https://www.facebook.com/School-of-Foreign-Languages-Suranaree-University-of-Technology-502325946509981/
ในวันที่ 25 มีนาคม เวลา 16:30 น
203412JAPANESE IIภาษาต่างประเทศอ.ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์FB live, SUT E-learningเนื่องจากรายวิชาของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศมีหลายกลุ่ม ทางสาขาจะประกาศช่องทางในการเรียนในระบบออนไลน์ของแต่ละกลุ่ม ผ่านช่องทางกลางคือ ประกาศของทางเว็ปไซต์ของ ศบก และ ที่ Facebook: School of Foreign Languages - Suranaree University of Technology https://www.facebook.com/School-of-Foreign-Languages-Suranaree-University-of-Technology-502325946509981/
ในวันที่ 25 มีนาคม เวลา 16:30 น
203415BUSINESS JAPANESE IIภาษาต่างประเทศอ.ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์FB live, SUT E-learningเนื่องจากรายวิชาของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศมีหลายกลุ่ม ทางสาขาจะประกาศช่องทางในการเรียนในระบบออนไลน์ของแต่ละกลุ่ม ผ่านช่องทางกลางคือ ประกาศของทางเว็ปไซต์ของ ศบก และ ที่ Facebook: School of Foreign Languages - Suranaree University of Technology https://www.facebook.com/School-of-Foreign-Languages-Suranaree-University-of-Technology-502325946509981/
ในวันที่ 25 มีนาคม เวลา 16:30 น
203461INDONESIAN Iภาษาต่างประเทศอ.ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรีFB live, SUT E-learningเนื่องจากรายวิชาของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศมีหลายกลุ่ม ทางสาขาจะประกาศช่องทางในการเรียนในระบบออนไลน์ของแต่ละกลุ่ม ผ่านช่องทางกลางคือ ประกาศของทางเว็ปไซต์ของ ศบก และ ที่ Facebook: School of Foreign Languages - Suranaree University of Technology https://www.facebook.com/School-of-Foreign-Languages-Suranaree-University-of-Technology-502325946509981/
ในวันที่ 25 มีนาคม เวลา 16:30 น
204217MARKETINGผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพลFacebookFacebook กลุ่ม Digital marketing IT 3-2562
204245COMMUNICATION ETHICS
อาจารย์นรินทร ฉิมสุนทรปิดรายวิชา
204369SEMANTIC WEB DEVELOPMENTผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูลSUT e-Learning 214331https://elearning2.sut.ac.th/
204372FUNDAMENTALS OF DIGITAL MEDIA (หลักสูตรเก่า)อาจารย์ ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์SUT e-Learning 214107https://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=868
204422INDEPENDENT STUDIESอาจารย์ ดร.พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัยอาจารย์ผู้สอนประสานงานนักศึกษาเป็นรายบุคคล
204490PRE-COOPERATIVE EDUCATIONศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
204512MASTER DEGREE SEMINARรองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครองSUT e-Learning 204512https://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=1301
204641HUMAN-COMPUTER INTERACTIONอาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุลวิชาบัณฑิตศึกษาผู้สอนจะประสานเป็นรายบุคคล
204644HUMAN FACTORS AND USER ANALYSISอาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุลวิชาบัณฑิตศึกษาผู้สอนจะประสานเป็นรายบุคคล
204652BUILDING AND MANAGING ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE PROFILEอาจารย์ ดร.นิศาชล จำนงศรีSUT e-Learning 204652https://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=1358
204653KNOWLEDGE MANAGEMENT: TOOLS AND TECHNOLOGYผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูลSUT e-Learning 204653https://elearning2.sut.ac.th/
204802PH.D. SEMINARรองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครองSUT e-Learning 204802https://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=1302
204905SELECTED TOPICS IN NEW MEDIA IN NEW SOCIETYรองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
205210ECONOMICSเทคโนโลยีการจัดการอ.ดร.บุญช่วยSUT E-learningFB
205211FARM BUSINESS MANAGEMENTเทคโนโลยีการจัดการรศ.ดร.ขวัญกมลFB LiveFB
205225ANALYSIS OF AGRIBUSINESSเทคโนโลยีการจัดการรศ.ดร.ขวัญกมลFB LiveFB
205307BUSINESS PLAN AND FINANCINGเทคโนโลยีการจัดการผศ.ดร.สรียาLineLine
205382PRODUCT AND SERVICE DESIGNเทคโนโลยีการจัดการอ.ดร.วรรณภาSUT E-learningLine
205386SOCIAL ENTREPRENEURSHIPเทคโนโลยีการจัดการอ.รัชฎาพรSUT E-learningบันทึกถึงผู้เรียน
205387TECHNOPRENEURSHIPเทคโนโลยีการจัดการอ.ดร.มัลลิกาFB, Google Classroom, ZoomFB, Google Classroom, Zoom
205395PRE-ENTERPRISE COOPERATIVE EDUCATION OR PRE-ENTERPRISE INCUBATIONเทคโนโลยีการจัดการผศ.ดร.อดิศักดิ์SUT E-learningE-learning และ FB
211102INFORMATION SYSTEM ANALYSISนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการบัณฑิตอ.ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนาSUT E-learningFB
211125HOTEL BUSINESS OPERATIONนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการบัณฑิตผศ.ดร.นภาพร จันทร์ฉายSUT E-learningFB
211126OPERATION IN TOURISMนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการบัณฑิตผศ.ดร.นภาพร จันทร์ฉายSUT E-learningFB
213101ENGLISH FOR COMMUNICATION 1ภาษาต่างประเทศอ.ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่องFB live, SUT E-learninghttps://www.facebook.com/groups/2964356333608297
213102ENGLISH FOR COMMUNICATION 2ภาษาต่างประเทศผศ.ดร.กุลภักดิ์ กองสุวรรณกุลFB live, SUT E-learningเนื่องจากรายวิชาของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศมีหลายกลุ่ม ทางสาขาจะประกาศช่องทางในการเรียนในระบบออนไลน์ของแต่ละกลุ่ม ผ่านช่องทางกลางคือ ประกาศของทางเว็ปไซต์ของ ศบก และ ที่ Facebook: School of Foreign Languages - Suranaree University of Technology https://www.facebook.com/School-of-Foreign-Languages-Suranaree-University-of-Technology-502325946509981/
ในวันที่ 25 มีนาคม เวลา 16:30 น
213203ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSESภาษาต่างประเทศอาจารย์ กมร บุตรแสงFB live, SUT E-learningเนื่องจากรายวิชาของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศมีหลายกลุ่ม ทางสาขาจะประกาศช่องทางในการเรียนในระบบออนไลน์ของแต่ละกลุ่ม ผ่านช่องทางกลางคือ ประกาศของทางเว็ปไซต์ของ ศบก และ ที่ Facebook: School of Foreign Languages - Suranaree University of Technology https://www.facebook.com/School-of-Foreign-Languages-Suranaree-University-of-Technology-502325946509981/
ในวันที่ 25 มีนาคม เวลา 16:30 น
213204ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSESภาษาต่างประเทศอ.ดร.บุษกร ยอดคำลือFB live, SUT E-learningเนื่องจากรายวิชาของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศมีหลายกลุ่ม ทางสาขาจะประกาศช่องทางในการเรียนในระบบออนไลน์ของแต่ละกลุ่ม ผ่านช่องทางกลางคือ ประกาศของทางเว็ปไซต์ของ ศบก และ ที่ Facebook: School of Foreign Languages - Suranaree University of Technology https://www.facebook.com/School-of-Foreign-Languages-Suranaree-University-of-Technology-502325946509981/
ในวันที่ 25 มีนาคม เวลา 16:30 น
213305ENGLISH FOR CAREERSภาษาต่างประเทศผศ.จินดาพร แสงกาญจนวนิชFB live, SUT E-learningเนื่องจากรายวิชาของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศมีหลายกลุ่ม ทางสาขาจะประกาศช่องทางในการเรียนในระบบออนไลน์ของแต่ละกลุ่ม ผ่านช่องทางกลางคือ ประกาศของทางเว็ปไซต์ของ ศบก และ ที่ Facebook: School of Foreign Languages - Suranaree University of Technology https://www.facebook.com/School-of-Foreign-Languages-Suranaree-University-of-Technology-502325946509981/
ในวันที่ 25 มีนาคม เวลา 16:30 น
214107FUNDAMENTALS OF DIGITAL MEDIA
อาจารย์ ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์SUT e-Learning 214107https://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=868
214108DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุลSUT e-Learning 214108
214109INFORMATION SYSTEM ANALYSIS
อาจารย์ ดร.ฉัตรภัสร์ ฐิติอัคราวงศ์SUT e-Learning 214109https://elearning2.sut.ac.th/
214206ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
อาจารย์ ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์ อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุลSUT e-Learning 214206https://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=609
214223ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศตรีเถกิงศักดิ์ ชัยชาญ
214224OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิติมนต์ อั่งสกุลSUT e-Learning 214224https://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=681
214227PRINCIPLES OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION
อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุลSUT e-Learning 214227https://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=906
214228WEB USER INTERFACE DEVELOPMENTผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาดSUT e-Learning 214228LINE: ouab.ouan
214242STRATEGY AND PERFORMANCE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS
อาจารย์ ดร.ฉัตรภัสร์ ฐิติอัคราวงศ์SUT e-Learning 214242https://elearning2.sut.ac.th/
214243BUSINESS DATA WAREHOUSING AND DATA MINING
อาจารย์ ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
214246DIGITAL MARKETING
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพลFacebookFacebook กลุ่ม Digital marketing IT 3-2562
214263INFORMATION ORGANIZATION
อาจารย์ ดร.พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัยSUT e-Learning 214263 / Facebook Grouphttps://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=1459https://www.facebook.com/messages/t/pornanant
214264INFORMATION USERS
อาจารย์ ดร.พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัยSUT e-Learning 214264 / Facebook Grouphttps://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=1193https://www.facebook.com/messages/t/pornanant
214267INDEXING AND ABSTRACTING
อาจารย์ ดร.นิศาชล จำนงศรีSUT e-Learning 214267https://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=704
214268INFORMATION SYSTEM NETWORK
อาจารย์ ดร.นพพล ตั้งสุภาชัยSUT e-Learning 214368https://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=1337
214302COMPUTER SERVICES
อาจารย์ ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
214325SOFTWARE TESTING
อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์
214331SEMANTIC WEB DEVELOPMENT
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูลSUT e-Learning 214331https://elearning2.sut.ac.th/
214344BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาดSUT e-Learning 214344https://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=1360https://www.facebook.com/groups/547989499154260/
214349OPERATIONS MANAGEMENT
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์Facebook, ระบบ REG SUTFacebook กลุ่ม 214349 Operations Management
214350SOCIAL MEDIA CONTENT ANALYSISรองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครองSUT e-Learning 214350https://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=1300
214351HIGH PERFORMANCE COMPUTINGผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุลSUT e-Learning 214351
214365DIGITAL LIBRARIES
อาจารย์ ดร.นิศาชล จำนงศรี อาจารย์ ดร.นพพล ตั้งสุภาชัยhttps://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=1356
214374COMPUTER BASED LEARNING
อาจารย์ ดร.นพพล ตั้งสุภาชัยSUT e-Learning 214374https://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=420
214376ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENTอาจารย์ ดร.นิศาชล จำนงศรีSUT e-Learning 214376https://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=1357
214421INTERNET OF THINGSผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล อาจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์SUT e-Learning 214221
214461RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
อาจารย์ ดร.พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัยSUT e-Learning 214461 / Facebook Grouphttps://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=1471https://www.facebook.com/messages/t/pornanant
215391PRE-COOPERATIVE EDUCATIONเทคโนโลยีการจัดการศ.สหกิจSUT E-learningFB
215491COOPERATIVE EDUCATIONเทคโนโลยีการจัดการอ.ดร.บุญช่วยSUT E-learningFB
224225TECHNOLOGY OF DIGITAL MEDIA PRODUCTION IIรองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ อาจารย์ ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์SUT e-Learning 224225https://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=874
224251BUSINESS COMMUNICATION
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลางSUT e-Learning 224251https://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=867
224324PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
อาจารย์ ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์ อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุลSUT e-Learning 224324https://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=1359
224353MEDIA IN ASEANรองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
224359TRANSLATION FOR COMMUNICATIONSอาจารย์นรินทร ฉิมสุนทรปิดรายวิชา
224360BEHAVIOR AND ORGANIZATIONAL COMMUNICATION
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลางSUT e-Learning 224360https://elearning2.sut.ac.th/course/view.php?id=865
224361COMMUNICATION RESEARCH
อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุลSUT e-Learning 224361https://elearning2.sut.ac.th/course/edit.php?id=909
235104BUSINESS STATISTICSเทคโนโลยีการจัดการผศ.ดร.สุนิติยาFB live, SUT E-learning, Goolgle classroomFB
235107BUSINESS COMMUNICATIONเทคโนโลยีการจัดการอ.ดร.ฉัตรชัยFB Live
235108INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGYเทคโนโลยีการจัดการผศ.ดร.อดิศักดิ์SUT E-learningE-learning และ FB
235109PRINCIPLE OF MARKETINGเทคโนโลยีการจัดการผศ.ดร.กาญจนา/ผศ.ดร.นภาพรFB LiveFB
235110BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSISเทคโนโลยีการจัดการผศ.น.ต.เถกิงศักดิ์SUT E-learningE-learning, FB ,บันทึกถึงผู้เรียน
235204PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATIONเทคโนโลยีการจัดการผศ.น.ต.เถกิงศักดิ์SUT E-learningE-learning, FB ,บันทึกถึงผู้เรียน
235205MANAGERIAL ACCOUNTINGเทคโนโลยีการจัดการผศ.ดร.สรียาLineLine
235208BUSINESS RESEARCHเทคโนโลยีการจัดการอ.ดร.บุญช่วยSUT E-learningFB
235223PRODUCT AND PRICING MANAGEMENTเทคโนโลยีการจัดการผศ.ดร.กาญจนาFB LiveFB
235224MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONSเทคโนโลยีการจัดการอ.ดร.ฉัตรชัยFB Live
235253WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGEMENTเทคโนโลยีการจัดการผศ.ดร.สัจจากาจ/อ.ดร.บุญช่วยSUT E-learningบันทึกถึงผู้เรียน
235254LOGISTICS PLANNING AND CONTROLเทคโนโลยีการจัดการผศ.ดร.ชนิศาFB กลุ่มFB
235273ENTREPRENEURIAL FINANCEเทคโนโลยีการจัดการผศ.ดร.สรียาLineLine
235274FAMILY BUSINESS MANAGEMENTเทคโนโลยีการจัดการผศ.ดร.ชนิศาFB กลุ่มFB
235302BUSINESS LAWSเทคโนโลยีการจัดการผศ.ดร.อดิศักดิ์SUT E-learningE-learning และ FB
235303INTERNATIONAL BUSINESSเทคโนโลยีการจัดการอ.ดร.วรรณภาSUT E-learningLine
235321DIGITAL MARKETINGเทคโนโลยีการจัดการผศ.ดร.กาญจนา, อ.ดร.ฉัตรชัยFB LiveFB
235333EVENT MARKETINGเทคโนโลยีการจัดการผศ.ดร.นภาพรSUT E-learningFB
235336BRAND MANAGEMENTเทคโนโลยีการจัดการอ.ดร.ฉัตรชัยFB LiveFB
235342DIRECT MARKETINGเทคโนโลยีการจัดการอ.ดร.ฉัตรชัยFB LiveFB
235354BUSINESS SIMULATIONเทคโนโลยีการจัดการผศ.ดร.สุนิติยาFB live, SUT E-learning, Goolgle classroomFB
235358QUALITY MANAGEMENTเทคโนโลยีการจัดการผศ.ดร.สุนิติยาFB live, SUT E-learning, Goolgle classroomFB
235362TRANSPORTATION ECONOMICS AND LOGISTICSเทคโนโลยีการจัดการรศ.ดร.ขวัญกมลFB LiveFB
235373MANAGING A GROWING BUSINESSเทคโนโลยีการจัดการผศ.ดร.อดิศักดิ์SUT E-learningE-learning และ FB
235375CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENTเทคโนโลยีการจัดการอ.ดร.วรรณภาSUT E-learningLine
235376LABOR RELATIONSเทคโนโลยีการจัดการอ.รัชฎาพรFB กลุ่มบันทึกถึงผู้เรียน
235382SOCIAL ENTREPRENEURSHIPเทคโนโลยีการจัดการอ.รัชฎาพรFB กลุ่มบันทึกถึงผู้เรียน
235401INNOVATION MANAGEMENTเทคโนโลยีการจัดการผศ.ดร.อดิศักดิ์SUT E-learningE-learning และ FB
235402STRATEGIC MANAGEMENTเทคโนโลยีการจัดการผศ.ดร.อดิศักดิ์SUT E-learningE-learning และ FB
235405SEMINAR IN MANAGEMENTเทคโนโลยีการจัดการผศ.ดร.กาญจนา,ผศ.ดร.ชนิศา,อ.ดร.วรรณภาFB liveFB, Line