สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

วิธีการค้นหาข้อมูลในตาราง
  • พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการในช่อง ค้นหา : (มุมบนขวาของตาราง) หรือ
  • คลิกที่หัว Column เพื่อเรียงลำดับข้อมูล
รหัสวิชาชื่อวิชาสาขาวิชาอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิธีการจัดการเรียนการสอนช่องทางที่ให้นักศึกษาติดต่อสื่อสาร
301112AGRICULTURAL MICROBIOLOGYบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร และการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)รศ. ดร.พรรณลดา ติตตะบุตรการโพสคลิปวีดีโอการสอนบน Social network เช่น FB หรือ line groupline group หรือ FB หลังจากวันที่ 21 เม.ย. จะเป็นการสอนในชั้นเรียน หากสถานการณ์เข้าสู่ความปกติ
301113AGRICULTURAL MICROBIOLOGY LABORATORYบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร และการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)รศ. ดร.พรรณลดา ติตตะบุตรรอจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ หลังวันที่ 21 เม.ย.line group หรือ FB จัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ โดยเริ่มต้นหลังจากวันที่ 21 เม.ย. หากสถานการณ์เข้าสู่ความปกติ
301223POSTHARVEST TECHNOLOGYบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร และการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)อ. ดร.สุกัญญา เอี่ยมลออ1. teaching style: VDO and upload on Facebook
2. connect with student via facebook group
301233GENERAL FARM PRACTICUM FOR ANIMAL PRODUCTIONบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร และการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)ผศ. นสพ. ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์ปกติสอนในช่วงปิดภาคเรียนที่ 3 โดยฝึกงานจริงในฟาร์ม
ติดต่อทาง line กลุ่ม
301253HAZARDS IN FOOD SUPPLY CHAINบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร และการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)อ. ดร.พัชรินทร์ ศิริงานSUT Elearningline group
301261AGRIBUSINESS MARKETINGบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร และการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)ผศ. ดร.อดิศักดิ์ สุวิทวัสSUT Elearningelearning และ facebook
301264INTERNATIONAL AGRICULTURAL BUSINESSบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร และการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)อ. ดร.วรรณภา น่าบูรณะSUT Elearningline group
303387FARM PRACTICUM : SWINEเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬีLineLine
303388FARM PRACTICUM : POULTRYเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา เข็มผะกาLineLine
303389FARM PRACTICUM : AQUACULTUREเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสารLineLine
303436GOATS AND SHEEP PRODUCTIONเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แพงคำFacebook liveFacebook และระบบลงทะเบียน
304301INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGYเทคโนโลยีชีวภาพรศ.ดร.พรรณลดา ติตตะบุตรการโพสคลิปวีดีโอการสอนบน Social network เช่น FB หรือ line groupline group หรือ FB หลังจากวันที่ 21 เม.ย. จะเป็นการสอนในชั้นเรียน หากสถานการณ์เข้าสู่ความปกติ
312242CLIMATES AND IRRIGATION FOR CROP PRODUCTIONเทคโนโลยีการผลิตพืชผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ(ส่วนของ อ.สุดชล Record VDO และ upload บน Facebook group) (ส่วนของ อ.ธีรยุทธ Youtube และ facebook live)Facebook group, email, ไลน์:teerayootg และ facebook;Teerayoot Girdthai
312302CROP PRODUCTION PRACTICUM IIเทคโนโลยีการผลิตพืชอ. ดร.กมลชนก อำนาจกิติกรSUT E-learningFacebook, email
312303COMMERCIAL CROP PRODUCTION PROJECT Iเทคโนโลยีการผลิตพืชอ.ดร. สุกัญญา เอี่ยมลออ, ผศ.ดร. อารักษ์ ธีรอำพนRecord VDO และ upload บน Facebook groupFacebook group
312312PLANT BREEDING LABORATORYเทคโนโลยีการผลิตพืชผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา-รายวิชาปฏิบัติการ เริ่มเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัย
312317POSTHARVEST TECHNOLOGYเทคโนโลยีการผลิตพืชอ.ดร.สุกัญญา เอี่ยมลออRecord VDO และ upload บน Facebook groupFacebook group
312318PLANT GROWTH REGULATORSเทคโนโลยีการผลิตพืชอ.ดร.แหวนพลอย จินากูลสื่อการสอน online ผ่าน SUTe-learning 2, google hangout, Record VDOFB group และ SUT e-learning
313171GENERAL FARM PRACTICUMเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์จะฝึกงานจริงในฟาร์ม ช่วงปิดภาคการศึกษา 3/2562Line
313311ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGYเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์sut e learning , line หรือ facebook VDO และเรียน Lab วันที่ 20 เมษายนLine
313343AQUACULTUREเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสารLine หรือ sut e learning หรือ facebook VDOLine , Facebook และ sut e learning
313352EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCEเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬีLineLine
313424ANIMAL FEED PROCESSINGเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แพงคำFacebook liveFacebook และระบบลงทะเบียน
322101INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTUREเทคโนโลยีการผลิตพืชผศ.ดร.ธีรยุทธ เกิดไทยYoutube และ facebook liveไลน์:teerayootg และ facebook;Teerayoot Girdthai
322103CROP PRODUCTION PRACTICUM Iเทคโนโลยีการผลิตพืชอ.ดร.แหวนพลอย จินากูลสื่อการสอน online ผ่าน SUTe-learning 2, google hangout, Record VDOFB group และ SUT e-learning
322111INSPIRATION IN CROP PRODUCTIONเทคโนโลยีการผลิตพืชศ.ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์-ปิดรายวิชา
322242CLIMATES AND IRRIGATION FOR CROP PRODUCTIONเทคโนโลยีการผลิตพืชผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ(ส่วนของ อ.สุดชล Record VDO และ upload บน Facebook group) (ส่วนของ อ.ธีรยุทธ Youtube และ facebook live)Facebook group, email, ไลน์:teerayootg และ facebook;Teerayoot Girdthai
322251INSECTS, ANIMAL PLANT PESTS AND THEIR CONTROLเทคโนโลยีการผลิตพืชอาจารย์ ดร. จริยา รอดดีสื่อการสอน online ผ่าน SUTe-learning 2, live, e-coursewareFacebook, line, email, e-learning 2
322302CROP PRODUCTION PRACTICUM IIเทคโนโลยีการผลิตพืชอ. ดร.กมลชนก อำนาจกิติกรSUT E-learningFacebook, email
322304COMMERCIAL CROP PRODUCTION PROJECT Iเทคโนโลยีการผลิตพืชอ.ดร. สุกัญญา เอี่ยมลออ, ผศ.ดร. อารักษ์ ธีรอำพนRecord VDO และ upload บน Facebook groupFacebook group
322313POSTHARVEST TECHNOLOGYเทคโนโลยีการผลิตพืชอ.ดร.สุกัญญา เอี่ยมลออRecord VDO และ upload บน Facebook groupFacebook group
322315PLANT GROWTH REGULATORSเทคโนโลยีการผลิตพืชอ.ดร.แหวนพลอย จินากูลสื่อการสอน online ผ่าน SUTe-learning 2, google hangout, Record VDOFB group และ SUT e-learning
322321VITICULTURE TECHNOLOGYเทคโนโลยีการผลิตพืชอ. ดร.กมลชนก อำนาจกิติกรSUT E-learningFacebook, email
322324VEGETABLE BREEDINGเทคโนโลยีการผลิตพืชผศ.ดร.อารักษ์ ธีรอำพนFB live (หลัก ) / Hangout meet (รอง)FB กลุ่มวิชา 322324
322326LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENTเทคโนโลยีการผลิตพืชอ.ดร.แหวนพลอย จินากูลสื่อการสอน online ผ่าน SUTe-learning 2, google hangout, Record VDOFB group และ SUT e-learning
322327GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR CROP PRODUCTIONเทคโนโลยีการผลิตพืชผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะสื่อการสอน online ผ่าน Facebook liveกลุ่ม Facebook รายวิชา และเบอร์​โทร อาจารย์​ 0882424536 ติดต่อได้ทุกเวลา
322328PLANT TISSUE CULTUREเทคโนโลยีการผลิตพืชศ.ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์สื่อการสอน online ผ่าน SUTe-learning 2, live, e-courseware, google hangoutFacebook, line, email, e-learning 2
322482Seminarเทคโนโลยีการผลิตพืชอ.ดร.แหวนพลอย จินากูลสื่อการสอน online ผ่าน SUTe-learning 2, google hangout, Record VDOFB group
323171GENERAL FARM PRACTICUMเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์จะฝึกงานจริงในฟาร์ม ช่วงปิดภาคการศึกษา 3/2562Line
323211ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY Iเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์sut e learning , line หรือ facebook VDOLine
323212ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY Iเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์เรียน Lab วันที่ 20 เมษายน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยLine
323343AQUACULTUREเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสารLine หรือ sut e learning หรือ facebook VDOLine , Facebook และ sut e learning
323344CATTLE PRODUCTIONเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์Facebook liveFacebook, Line
323352EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCEเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬีLineLine
323381PRESENTATION IN ANIMAL SCIENCEเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์sut e learning และ facebook VDOsut e learning และ facebook
323424ANIMAL FEED PROCESSINGเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แพงคำFacebook liveFacebook และระบบลงทะเบียน
323425FORAGE AND PASTURE MANAGEMENTเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์Facebook liveFacebook
323455INFORMATION TECHNOLOGY FOR ANIMAL PRODUCTIONเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬีLineLine
323456ANIMAL PRODUCTION PROJECT PLANNING AND ANALYSISเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬีFacebook live และ LineFacebook, Line
323457POST-HARVEST TECHNOLOGY IN ANIMAL PRODUCTIONเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์อาจารย์ ดร.ปภังกร ส่างสวัสดิ์Facebook live และ sut e learningFacebook และ sut e learning
332101INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTUREเทคโนโลยีการผลิตพืชผศ.ดร.ธีรยุทธ เกิดไทยYoutube และ facebook liveไลน์:teerayootg และ facebook;Teerayoot Girdthai
332103CROP PRODUCTION PRACTICUM Iเทคโนโลยีการผลิตพืชอ.ดร.แหวนพลอย จินากูลสื่อการสอน online ผ่าน SUTe-learning 2, google hangout, Record VDOFB group และ SUT e-learning
332111INSPIRATION IN CROP PRODUCTIONเทคโนโลยีการผลิตพืชศ.ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์-ปิดรายวิชา
333171GENERAL FARM PRACTICUMเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์จะฝึกงานจริงในฟาร์ม ช่วงปิดภาคการศึกษา 3/2562Line