ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ (เพิ่มเติมจากการปรับคะแนนของ สทศ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
    – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม)
  2. กรอกรายละเอียดลงในหนังสือยืนยันตอบรับการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ให้ครบถ้วน (รายละเอียดแนบท้าย 3) และส่งมายัง E-mail : wachiraporn@g.sut.ac.th เท่านั้น ภายในวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น.
  3. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทาง Online ด้วยโปรแกรม Zoom ในวันที่ 16 เมษายน 2563 (รายละเอียดแนบท้าย 2)
  4. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th

อนึ่ง ผู้ที่ไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
    โทร. 044-223-582 โทรสาร  044-223-580