กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบ 1 : Portfolio และ รอบ 2 : Quota/โควตาพิเศษ

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ Online
ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.59 น.
ขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการ
ลำดับที่
รายละเอียด
ชื่อเมนู
1การเข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผล
1.1) คลิก -> ตรวจสอบรหัสนักศึกษา (ใส่เฉพาะนามสกุล และคลิ้กที่ปุ่ม “ค้นหา”)
1.2) เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผลที่ http://www.reg.sut.ac.th
- รหัสประจำตัว : เป็นรหัสนักศึกษา
- รหัสผ่าน : เป็นเลขประจำตัวประชาชน
เข้าสู่ระบบ
2การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online
(ภายในวันศุกร์ที่ 1 พ.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.59 น.)
- กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ขั้นตอนนักศึกษาใหม่
2.1) บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่
(โปรดกรอกข้อมูลทุกส่วนให้ครบถ้วน)
บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่
2.2) พิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ลงชื่อและวันที่ ให้เรียบร้อย
(ต้องทำขั้นตอนที่ 2.1 ก่อน จึงจะทำขั้นตอนนี้ได้)
แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
2.3) Upload เอกสารประกอบรายงานตัวนักศึกษาใหม่

โดยสแกนเอกสารทั้งหมดรวมเป็นไฟล์เดียวกัน เป็นไฟล์ PDF ขนาด
ไม่เกิน 2.50 MB ซึ่งหลักฐานและเอกสารรายงานตัวต้องสแกนจากฉบับจริงเท่านั้น ได้แก่

2.3.1) แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ที่พิมพ์ไว้ในข้อ 2.2)
2.3.2) ใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ฉบับจริง ที่มีวันสำเร็จการศึกษา และตราประทับของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว หรือ
2.3.3) กรณียังไม่มีใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีวันสำเร็จการศึกษา
ให้ Download -> คำร้องขอส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ล่าช้า
(กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อนักศึกษาให้เรียบร้อย ก่อนนำไปสแกน ทั้งนี้นักศึกษาใหม่จะต้องมาดำเนินการสแกนใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีวันสำเร็จการศึกษา ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 10 ก.ค. 63)
2.3.4) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบสมัครของมหาวิทยาลัย เท่านั้น)

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องดำเนินการในข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะดำเนินการข้อ 2.3 Upload file ได้

2.3.5) เข้ามาตรวจสอบสถานะการ Upload file เอกสารประกอบรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 63 เป็นต้นไป หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 10 ก.ค. 63

- คำแนะนำการ Upload ไฟล์เอกสาร
เข้าระบบทำการ Upload File เอกสาร
3ลงทะเบียนเรียน Online (ตามความสมัครใจของนักศึกษา)
(ปุ่มลงทะเบียนจะปรากฏขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 - อาทิตย์ที่ 3 พ.ค. 63)
- ขั้นตอน และรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน Online ภาค 1/2563
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-220316 ถึง 7 หรือ 044-223094)
ลงทะเบียน
44.1 จองหอพักนักศึกษา Online
TCAS รอบ 1-3 ระหว่างวันที่ 25 - 29 พ.ค. 63
(เปิดระบบเวลา 09.30 น. และสิ้นสุดเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้าย)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ชำระเงินค่าหอพักแล้ว และการจัดห้องพัก ในวันที่ 8 มิ.ย. 63
- คำแนะนำการจองหอพัก Online
- รายละเอียดเกี่ยวกับหอพัก และตรวจสอบผลการจัดห้องพักนักศึกษาใหม่
(แนะนำให้ใช้ browser Internet explorer หรือ firefox ในการเข้าสู่เว็บไซต์หอพักนักศึกษา)
- เพจหอพักนักศึกษา มทส.
(สอบถามรายละเอียดได้ที่งานหอพัก นศ. โทร. 044-225170, 044-225120)
จองหอพักนักศึกษา
4.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน เพื่อชำระเงินค่าหอพัก
TCAS รอบ 1-3 ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. 63

นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน

- คำแนะนำการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
(สอบถามรายละเอียดการชำระเงินได้ที่งานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224103)
พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน
5Upload ไฟล์ภาพถ่าย เพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่
(ดำเนินการได้ในวันที่ 1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 63)
- ตัวอย่างการแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย
- ศึกษาการใช้เครื่องมือ Crop ภาพและ Upload ภาพเข้าระบบ เพื่อทําบัตรนักศึกษา
- เครื่องมือเพื่อช่วยในการ Crop ภาพถ่าย Online (รองรับเฉพาะใน PC/Notebook>
- ร่วมตอบแบบสอบถามการทำบัตรนักศึกษาใหม่
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7)
(สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อ เข็มขัด กระดุม เครื่องหมาย เนคไท มทส. โทร. 044-224137)
เข้าระบบทำการ Corp/Upload ภาพ
6ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(สำหรับผู้ที่ต้องการเท่านั้น)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://scholarship.sut.ac.th
และ Facebook ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
https://www.facebook.com/sut.fund.fanpage
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 044-223774)
7การเปิดบัญชีธนาคาร
- ขั้นตอนการเปิดบัญชีธนาคาร
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224103)
8การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จะสามารถดูรายละเอียดได้ในภายหลัง
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://smc.sut.ac.th
(สอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-376555)
9การตรวจสอบ E-mail นักศึกษาใหม่
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook ศูนย์คอมพิวเตอร์
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 044-223038)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • รายละเอียดของนักศึกษาใหม่
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
  • มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020