ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้ายืนยันระบบ Clearing House หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 : โควตาพื้นที่

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  ผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวจริง ดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันเสาร์ที่ 18 เม.ย 63 ภายในเวลา 12.00 น.

 3. ตรวจสอบผลการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  สามารถตรวจสอบผลได้ทันทีหลังจากดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 แล้ว

 4. ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.cupt.net (ระหว่างวันที่ 22 – 23 เม.ย. 63)
 5. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว ในวันที่ 27 เมษายน 2563 ที่เว็บ http://sutgateway.sut.ac.th

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ไม่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์
ตามวัน เวลา ที่กำหนดข้างต้น
จะถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • เกี่ยวกับรายละเอียดและคุณสมบัติอื่น ๆ
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 090-2511422 หรือ 044-223-957 หรือ 044-223-975
 • เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020