ผู้สมัครรอบที่ 3 : Admission 1 ที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารแสดงผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010