ประกาศรายชื่อลำดับสำรองผู้มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อยืนยันระบบ Clearing House หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 : โควตาพื้นที่ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศ
  – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
  – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)
 2. ดาวน์โหลดเอกสารแจ้งความจำนงเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ ที่ทางมหาวิทยาลัยส่งให้ทาง E-mail พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 3. ดำเนินการส่งเอกสารที่กรอกแล้ว (ตามข้อ 2.) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง กลับมายัง E-mail : imadmin@sut.ac.th ภายในวันพุธที่ 29 เม.ย. 63 ภายในเวลา 16.30 น.

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ไม่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ตามวัน เวลา ที่กำหนดข้างต้น
จะถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  โทร. 090-2511422 หรือ 044-223-957 หรือ 044-223-975
 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010