ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 : Admission 1

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
  2. กรอกรายละเอียดลงในหนังสือยืนยันตอบรับการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ให้ครบถ้วน (รายละเอียดแนบท้าย 3 และ 4) และส่งมายัง E-mail : wachiraporn@g.sut.ac.th เท่านั้น ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น.
  3. เข้าทดสอบระบบการสอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทาง Online ด้วยโปรแกรม Zoom ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดแนบท้าย 2)
  4. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทาง Online ด้วยโปรแกรม Zoom ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดแนบท้าย 2)
  5. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th

อนึ่ง ผู้ที่ไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
    โทร. 044-223-582 โทรสาร  044-223-580