รอบ 5 : รับตรงอิสระ ปี 2563

ข้อมูลการรับนักศึกษาระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563
รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ
ประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลำดับที่ สำนักวิชา
1สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
- รับสมัครทุน พสวท. (จำนวน 1 ทุน)
2สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
- หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
3สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
4สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
6สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
- รับสมัคร Online (9 - 10 มิ.ย. 63 ถึงเวลา 16.00 น.)
- กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล
7สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
- รับสมัคร Online (9 - 12 มิ.ย. 63 ถึงเวลา 16.00 น.)
- กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล

กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online9 - 15 มิ.ย. 63
ถึงเวลา 16.00 น.
2Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเข้ามาตรวจสอบผลการตรวจสอบ File เอกสารของเจ้าหน้าที่
หลังจากดำเนินการแล้ว 1 – 2 วัน
9 - 15 มิ.ย 63
ถึงเวลา 23.59 น.
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา19 มิ.ย. 63
4ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา19 - 23 มิ.ย. 63
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว 24 มิ.ย. 63
6กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่25 - 30 มิ.ย. 63
7ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010