ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 : Admission 1

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  – ผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวจริง ดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 มิ.ย 63 ภายในเวลา 12.00 น.
  – กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวสำรองตามลำดับให้เข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 4 มิ.ย. 63 เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 63 ภายในเวลา 09.00 น.

 3. ตรวจสอบผลการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  สามารถตรวจสอบผลได้ทันทีหลังจากดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 แล้ว

 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิ.ย. 63

 5. ตรวจสอบการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)
 6. ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online
  (ภายในวันจันทร์ที่ 15 – วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.59 น.)

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในแต่ละขั้นตอนดังกล่าว
ไม่ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด
มหาวิทยาลัยจะถือว่า

สละสิทธิ์ในครั้งนี้ และไม่สามารถขอถอนการสละสิทธิ์ได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • เกี่ยวกับรายละเอียดและคุณสมบัติอื่น ๆ
  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223-582 โทรสาร  044-223-580
 • เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020