ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมจำนวน 1 ทุน)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศ
 2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (เฉพาะผู้มีสิทธิ์รับทุน พสวท. ตัวจริงเท่านั้น)
  นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิ.ย. 63

 3. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)
 4. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ในวันที่ 24 มิ.ย. 63
 5. โปรดศึกษารายละเอียดกำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563
  (รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online ภายในวันที่ 25 – 30 มิ.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.59 น.)

 6. ผู้ได้รับทุนการศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว ให้นำเอกสารหลักฐานที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศไปรายงานตัว และทำสัญญารับทุน พสวท. พร้อมผู้ค้ำประกัน ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2563 (ในเวลาราชการ) ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อนึ่ง ผู้ที่ไม่สามารถมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาในช่วงวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2563 ได้
ขอให้ติดต่อบุคคลที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
เพื่อทำการนัดหมายในการรายงานตัว และทำสัญญาล่วงหน้าก่อนวันที่ 1 กรฎาคม 2563 ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • กรณีมีข้อสงสัย หรือต้องการนัดหมายทำสัญญาล่วงหน้า
  – ผศ. ดร.อายุทธ  ลิ้มพิรัตน์  โทร. 044-224179 หรือ 044-224201
  – นางชุติมา เสริมพิมาย โทร 044-224179
 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  โทร. 044-223-014 หรือ 044-223-015 หรือ 044-223-025 หรือ 044-223-026
  โทรสาร 044-223-010
แผนที่การเดินทางมายังสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารวิชาการ 2 มทส.