กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบ 5 : รับตรงอิสระ (ครั้งที่ 2)

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ Online
รอบ 5 : รับตรงอิสระ (ครั้งที่ 2)
ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.59 น.
ขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการ
ลำดับที่
รายละเอียด
ชื่อเมนู
1การเข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผล
1.1) คลิก -> ตรวจสอบรหัสนักศึกษา (ใส่เฉพาะนามสกุล และคลิ้กที่ปุ่ม “ค้นหา”)
1.2) เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผลที่ http://www.reg.sut.ac.th
- รหัสประจำตัว : เป็นรหัสนักศึกษา
- รหัสผ่าน : เป็นเลขประจำตัวประชาชน
เข้าสู่ระบบ
2การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online
(ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่ เวลา 083.0 - 23.59 น.)
- กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ขั้นตอนนักศึกษาใหม่
2.1) บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่
(โปรดกรอกข้อมูลทุกส่วนให้ครบถ้วน)
บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่
2.2) พิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ลงชื่อและวันที่ ให้เรียบร้อย
(ต้องทำขั้นตอนที่ 2.1 ก่อน จึงจะทำขั้นตอนนี้ได้)
แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
2.3) Upload เอกสารประกอบรายงานตัวนักศึกษาใหม่

โดยสแกนเอกสารทั้งหมดรวมเป็นไฟล์เดียวกัน เป็นไฟล์ PDF ขนาด
ไม่เกิน 2.50 MB ซึ่งหลักฐานและเอกสารรายงานตัวต้องสแกนจากฉบับจริงเท่านั้น ได้แก่

2.3.1) แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ที่พิมพ์ไว้ในข้อ 2.2)
2.3.2) ใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ฉบับจริง ที่มีวันสำเร็จการศึกษา และตราประทับของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว หรือ
2.3.3) กรณียังไม่มีใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีวันสำเร็จการศึกษา
ให้ Download -> คำร้องขอส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ล่าช้า
(กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อนักศึกษาให้เรียบร้อย ก่อนนำไปสแกน ทั้งนี้นักศึกษาใหม่จะต้องมาดำเนินการสแกนใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีวันสำเร็จการศึกษา ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 10 ก.ค. 63)
2.3.4) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบสมัครของมหาวิทยาลัย เท่านั้น)

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องดำเนินการในข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะดำเนินการข้อ 2.3 Upload file ได้

2.3.5) เข้ามาตรวจสอบสถานะการ Upload file เอกสารประกอบรายงานตัวนักศึกษาใหม่
หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 10 ก.ค. 63

- คำแนะนำการ Upload ไฟล์เอกสาร
เข้าระบบทำการ Upload File เอกสาร
33.1 จองหอพักนักศึกษา Online
TCAS รอบ 4 - 5 และผู้ที่ยังไม่ได้จองรอบที่ผ่านมาทั้งหมด
ระหว่างวันที่ 2 - 7 ก.ค. 63
(เปิดระบบเวลา 09.30 น. และสิ้นสุดเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้าย)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ชำระเงินค่าหอพักแล้ว และการจัดห้องพัก ในวันที่ 15 ก.ค. 63
- คำแนะนำการจองหอพัก Online
- รายละเอียดเกี่ยวกับหอพัก และตรวจสอบผลการจัดห้องพักนักศึกษาใหม่
(แนะนำให้ใช้ browser Internet explorer หรือ firefox ในการเข้าสู่เว็บไซต์หอพักนักศึกษา)
- เพจหอพักนักศึกษา มทส.
(สอบถามรายละเอียดได้ที่งานหอพัก นศ. โทร. 044-225170, 044-225120)
จองหอพักนักศึกษา
3.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน เพื่อชำระเงินค่าหอพัก
TCAS รอบ 4 - 5 และผู้ที่ยังไม่ได้จองรอบที่ผ่านมาทั้งหมด
ระหว่างวันที่ 2 - 8 ก.ค. 63

นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน

- คำแนะนำการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
(สอบถามรายละเอียดการชำระเงินได้ที่งานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224103)
พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน
4Upload ไฟล์ภาพถ่าย เพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่
(ดำเนินการได้ในวันที่ 1 มิ.ย. - 10 ก.ค. 63)
- ตัวอย่างการแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย
- ศึกษาการใช้เครื่องมือ Crop ภาพและ Upload ภาพเข้าระบบ เพื่อทําบัตรนักศึกษา
- เครื่องมือเพื่อช่วยในการ Crop ภาพถ่าย Online (รองรับเฉพาะใน PC/Notebook>
- ร่วมตอบแบบสอบถามการทำบัตรนักศึกษาใหม่
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7)
(สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อ เข็มขัด กระดุม เครื่องหมาย เนคไท มทส. โทร. 044-224137)
เข้าระบบทำการ Corp/Upload ภาพ
5ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(สำหรับผู้ที่ต้องการเท่านั้น)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://scholarship.sut.ac.th
และ Facebook ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
https://www.facebook.com/sut.fund.fanpage
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 044-223774)
6การเปิดบัญชีธนาคาร
- ขั้นตอนการเปิดบัญชีธนาคาร
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224103)
7การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จะสามารถดูรายละเอียดได้ในภายหลัง
- นักศึกษาที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่โรงพยาบาลอื่น ๆ
สามารถย้ายมาที่โรงพยาบาล มทส. โดยกรอก [แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรทอง]
พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) มายื่นในวันที่มาตรวจสุขภาพ
ที่โรงพยาบาล มทส.
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://smc.sut.ac.th
(สอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-376555)
8การตรวจสอบ E-mail นักศึกษาใหม่
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook ศูนย์คอมพิวเตอร์
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 044-223038)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • รายละเอียดของนักศึกษาใหม่
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
  • มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020