ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดกิจกรรม

*** โปรดตรวจสอบกำหนดการกิจกรรมของแต่ละสาขาวิชา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ***

ลำดับที่
รายละเอียด
ชื่อเมนู
1เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผล ที่ http://www.reg.sut.ac.thเข้าสู่ระบบ
2ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (23 - 24 ก.ค. 63)

การยื่นเทียบโอนผลการสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
**ต้องเป็นผลการทดสอบที่สอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่กำหนดให้ยื่น**

- ประกาศกําหนดการยื่นเทียบโอนผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ปี 2563

(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกิจการพิเศษ โทร. 044-223021)
2.1) ตรวจสอบตารางการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Update 9 ก.ค. 63
2.2) ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 63 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

- นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบ reg.sut.ac.th แล้วไปตามเมนูที่แนะนำ
- ขั้นตอนนักศึกษาใหม่
- ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ (ทดสอบความรู้แรกเข้าฯ)
2.3) กรุณาเตรียม บัตรประชาชนและหูฟัง (แจ็คขนาด 3.5 mm) มาเพื่อใช้ในการสอบ
2.4) ศึกษาคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Online
(Clip ความยาว 7 นาที)
2.5) สิทธิ์การขอยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
2.6) การตรวจสอบระดับคะแนน => http://www.oxfordenglishtesting.com
(Org ID : 142688)
การตรวจสอบระดับคะแนนในระบบทะเบียนฯ reg.sut.ac.th- ขั้นตอนนักศึกษาใหม่
- ตรวจสอบคะแนน
3การสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (24 - 26 ก.ค. 63)
***เฉพาะ นศ. ระบบ TCAS รอบ 1 - 3***

(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223019)
3.1) ตรวจสอบตารางสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (Update 16 ก.ค. 63)
3.2) ตรวจสอบห้องสอบ/เลขที่นั่งสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 63 เป็นต้นไป
4การตรวจสอบระดับคะแนนตัวอักษร และยืนยันรายวิชาที่ต้องการบันทึกผลการเรียนใน Transcript รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (31 ก.ค. 63)
***เฉพาะ นศ. ระบบ TCAS รอบ 1 - 3***

(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7)
4.1 ขอให้ นศ. พบ อ.ที่ปรึกษาก่อนการตัดสินใจยืนยันการเลือกใช้ผลการเรียน
4.2 ศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบระดับคะแนนตัวอักษร และยืนยันรายวิชาที่ต้องการบันทึกผลการเรียนใน Transcript
- คำแนะนำในรูปแบบไฟล์ PDF
- คำแนะนำในรูปแบบ Clip Video (ความยาว 2 นาที)
นศ. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ก.ค. 63 ก่อนเวลา 15.00 น.
- ขั้นตอนนักศึกษาใหม่
- การเลือกใช้ผลการเรียน
5นักศึกษาชั้นปี 1 ดำเนินการลงทะเบียนเรียน Online (1 ส.ค. 63)
นศ. ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามคำแนะนำของ อ.ที่ปรึกษา
- ตรวจสอบแผนการลงทะเบียนตามสำนักวิชา
- Clip คำแนะนำการลงทะเบียนเรียน Online
- Clip คำแนะนำการยื่นคำร้องเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม) Online

(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7)
ลงทะเบียน


รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • รายละเอียดของนักศึกษาใหม่
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
  • มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020