ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดกิจกรรม
 • ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรม นศ. โทร. 044-223121)
 • กำหนดการรายงานตัว เข้าทำสัญญาการเป็นนักศึกษา
  – หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง)
  – หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง)
  *** โปรดตรวจสอบกำหนดการรายงานตัวของแต่ละสาขาวิชา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ***
 • แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ลำดับที่
รายละเอียด
ชื่อเมนู
1เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผล ที่ http://www.reg.sut.ac.thเข้าสู่ระบบ
2ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (23 - 24 ก.ค. 63)

การยื่นเทียบโอนผลการสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
**ต้องเป็นผลการทดสอบที่สอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่กำหนดให้ยื่น**

- ประกาศกําหนดการยื่นเทียบโอนผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ปี 2563

(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกิจการพิเศษ โทร. 044-223021)
2.1) ตรวจสอบตารางการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
2.2) ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 63 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
(สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จะยังไม่มีเลขที่นั่งสอบ เนื่องจากสำนักวิชาฯ จะเป็นผู้กำหนดวิธีการในการแบ่งกลุ่มนักศึกษา ซึ่งจะแจ้งเลขที่นั่งสอบให้นักศึกษาทราบในภายหลัง)
ตรวจสอบผลการสมัครวัดสมิทธิภาพ
2.3) นักศึกษาต้องมารายงานตัวก่อนเวลาสอบ 30 นาที เพื่อทดสอบการใช้เครื่อง และฟังคำแนะนําในการสอบ
2.4) กรุณาเตรียม บัตรประชาชนและหูฟัง (แจ็คขนาด 3.5 mm) มาเพื่อใช้ในการสอบ
2.5) ศึกษาคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Online
(Clip ความยาว 7 นาที)
2.6 สิทธิ์การขอยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
2.7) การตรวจสอบระดับคะแนน => http://www.oxfordenglishtesting.com
(Org ID : 142688)
3การสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (24 - 26 ก.ค. 63)
***เฉพาะ นศ. ระบบ TCAS รอบ 1 - 3***

(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223019)
3.1) ตรวจสอบตารางสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
3.2) ตรวจสอบห้องสอบ/เลขที่นั่งสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 63 เป็นต้นไปตารางเรียน/สอบ
4การตรวจสอบระดับคะแนนตัวอักษร และยืนยันรายวิชาที่ต้องการบันทึกผลการเรียนใน Transcript รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (31 ก.ค. 63)
***เฉพาะ นศ. ระบบ TCAS รอบ 1 - 3***

(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7)
4.1 ขอให้ นศ. พบ อ.ที่ปรึกษาก่อนการตัดสินใจยืนยันการเลือกใช้ผลการเรียน
4.2 ศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบระดับคะแนนตัวอักษร และยืนยันรายวิชาที่ต้องการบันทึกผลการเรียนใน Transcript
- คำแนะนำในรูปแบบไฟล์ PDF
- คำแนะนำในรูปแบบ Clip Video (ความยาว..........นาที)
นศ. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ก.ค. 63 ก่อนเวลา 15.00 น.
- ขั้นตอนนักศึกษาใหม่
- การเลือกใช้ผลการเรียน
5นักศึกษาชั้นปี 1 ดำเนินการลงทะเบียนเรียน Online (1 ส.ค. 63)
นศ. ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามคำแนะนำของ อ.ที่ปรึกษา
- ตรวจสอบแผนการลงทะเบียนตามสำนักวิชา
- Clip คำแนะนำการลงทะเบียนเรียน Online
- Clip คำแนะนำการยื่นคำร้องเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม) Online
ลงทะเบียน
รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • รายละเอียดของนักศึกษาใหม่
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020