ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบ : รับตรง มทส.

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ศึกษารายละเอียด กำหนดการ และขั้นตอนต่าง ๆ จากประกาศ
  2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา และพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
    นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 13 – 14 ก.ค. 63

  3. ตรวจสอบการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)
  4. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ในวันที่ 16 ก.ค. 63
  5. โปรดศึกษารายละเอียดกำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online รอบ : รับตรง มทส. ปีการศึกษา 2563
    (รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online ในวันที่  20 ก.ค. 63)