ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 รอบ 6 : รับตรง มทส.

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ศึกษารายละเอียด กำหนดการ และขั้นตอนต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา และพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 30 – 31 ก.ค. 63
 3. นำส่งหลักฐานการชำระเงิน มาทาง E-mail : surada@g.sut.ac.th
 4. ตรวจสอบการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)
 5. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ในวันที่ 1 ส.ค. 63
 6. ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดำเนินการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพโรงพยาบาล และส่งผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย 2) มาที่ E-mail : surada@g.sut.ac.th ภายในวันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 63
 7. ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดำเนินการทดสอบสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายในวันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 63
 8. โปรดศึกษารายละเอียดกำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online รอบ 6 : รับตรง มทส. ปีการศึกษา 2563
  (รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online ในวันที่  2 ส.ค. 63)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010