ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 1/2563 (เพิ่มเติม)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ศึกษารายละเอียดขั้นตอน และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศ
  ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารแนบท้ายประกาศ
 2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่ 1,000 บาท (สามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 30 – 31 ก.ค. 63)
  – คำแนะนำการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
  – ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่
  นำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคารโดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน
 3. ชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา 400 บาท/หน่วยกิต ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร
 4. โปรดศึกษารายละเอียด กำหนดการ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  Online สำหรับนักศึกษา Re-entry ภาค 1/2563 (รายละเอียดตามขั้นตอนการส่งเอกสารตามเอกสารแนบ 1)
  (รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา Online ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 5 ส.ค. 63)
 5. ตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชาได้ที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th เมนูผลการศึกษา
 6. ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 31 ก.ค. 63 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
  (กรุณาเตรียม บัตรประชาชนและหูฟัง (แจ็คขนาด 3.5 mm) มาเพื่อใช้ในการสอบ)
 7. ลงทะเบียนเรียนทาง Internet วันที่ 1 สิงหาคม 2563
 8. กิจกรรมอื่น ๆ เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-025
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020