ประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 2/2561

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อจากประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 2/2561 คลิ้กที่นี่
 2. ตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิ้กที่นี่
 3. เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผลที่ http://www.reg.sut.ac.th
 4. รหัสประจำตัว : เป็นรหัสนักศึกษา รหัสผ่าน : เป็นเลขประจำตัวประชาชน
 5. กดปุ่ม “ตรวจสอบ” เพื่อเข้าสู่ระบบนักศึกษาใหม่
 6. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการเลือกเมนูดังนี้
ลำดับที่ รายละเอียด เมนู
1 ดำเนินการตามขั้นตอน นศ. ใหม่
ต้องเข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผลก่อน ที่ http://reg.sut.ac.th จึงจะสามารถมองเห็นปุ่มเมนูได้
2 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมกลับเข้าศึกษา
(สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 พ.ย. 61)

[พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน]
3 3.1 บันทึกทึกประวัตินักศึกษาใหม่

[บันทึกประวัติ นศ. ใหม่]
3.2 Upload เอกสารประกอบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ดังนี้

1) ใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ที่มีวันสำเร็จการศึกษาแล้ว
2) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
เอกสารข้อ 1) และ ข้อ 2)(ถ้ามี) ให้สแกนรวมกันเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์

[Crop/Upload]
3.3 พิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

(ต้องทำขั้นตอนที่ 3.1 และ 3.2 ก่อน จึงจะทำขั้นตอนนี้ได้)

[แบบรายงานตัวฯ เป็น นศ. ใหม่]
4 Upload ไฟล์ภาพถ่าย เพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ (วันที่ 13 – 30 พ.ย. 61)

(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7)

[Crop/Upload]
5 ทดสอบความรู้แรกเข้าทางวิชาการ

(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223013)

การส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
 1. ศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ในประกาศผลการคัดเลือกฯ
 2. ส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 26  – 28 พ.ย. 61 ที่ฝ่ายรับนักศึกษา
  ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2
ติดต่อสอบถาม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-025
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020