ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ : 4 Admission 2

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ดำเนินการครบทุกขั้นตอนดังกล่าวตามวัน เวลา ที่กำหนดข้างต้น จะถือว่าการทดสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นโมฆะ และจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือก ฯ ขั้นตอนถัดไป

อ่านเพิ่มเติม