ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันพุธที่ 24 – พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ตามเว็บไซต์ที่ ทปอ. กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม