ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันศุกร์ที่ 21 – วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House แล้ว ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 20 – 26 มิ.ย. 62

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 – อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ตามเว็บไซต์ที่ ทปอ. กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม