ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันศุกร์ที่ 21 – วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562

อ่านเพิ่มเติม