ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แต่ต้องไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันพุธที่ 30 – พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ที่เว็บ http://tcas.cupt.net มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ยืนยันระบบ Clearing House หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ
ไม่ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แต่ต้องไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันพุธที่ 30 – พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ที่เว็บ http://tcas.cupt.net มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียด และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ดำเนินการตามรายละเอียดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม