ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ : 3 รับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ดำเนินการครบทุกขั้นตอนดังกล่าวตามวัน เวลา ที่กำหนดข้างต้น จะถือว่าการทดสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นโมฆะ และจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือก ฯ ขั้นตอนถัดไป

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการทดสอบขั้นตอนที่ 2 ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 : โควตาพื้นที่ ประจําปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ทั้งนี้  หากผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ไม่ดำเนินการครบทุกขั้นตอนดังกล่าวตามวัน เวลา ที่กำหนดข้างต้นจะถือว่าการทดสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นโมฆะ และจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือก ฯ  ขั้นตอนถัดไป

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House แล้ว รอบที่ 2: Quota ปีการศึกษา 2563

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ทำการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 27 – 28 เม.ย. 63

อ่านเพิ่มเติม