ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2563 ตามระบบ TCAS รอบ Portfolio

ขอให้ผู้มีรายชื่อแต่ละกลุ่มตามประกาศ ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ปีการศึกษา 2563 รอบ : Portfolio

ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.cupt.net (ระหว่างวันที่ 30 – 31 ม.ค. 63)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ : Portfolio

รายงานตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน-เวลา ที่ระบุในประกาศแต่ละประเภท และโปรดปฏิบัติตามกำหนดการในประกาศประเภทของตนเองอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม