ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แต่ต้องไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันพุธที่ 30 – พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ที่เว็บ http://tcas.cupt.net มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” จากกิจกรรมค่ายนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง ปีการศึกษา 2562

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ฯ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2561 และต้องไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing- house) ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (http://mytcas.com) ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2562

อ่านเพิ่มเติม