ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมเลขประจำตัวนักศึกษา และกำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ได้ประมาณเดือนกรกฏาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House รอบที่ 1 PORTFOLIO ปีการศึกษา 2562

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ทำการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 10 ก.พ. 62 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แต่ต้องไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันพุธที่ 30 – พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ที่เว็บ http://tcas.cupt.net มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ยืนยันระบบ Clearing House หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ
ไม่ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แต่ต้องไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันพุธที่ 30 – พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ที่เว็บ http://tcas.cupt.net มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

อ่านเพิ่มเติม