ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio

รายงานตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 (ยกเว้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ให้มาสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” จากกิจกรรมค่ายนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง ปีการศึกษา 2562

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ฯ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2561 และต้องไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing- house) ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (http://mytcas.com) ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2562

อ่านเพิ่มเติม