ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing house หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 : Portfolio)

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย https://student.mytcas.com ในวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing house หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 : Portfolio)

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย https://student.mytcas.com ในวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม